Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarının Aldıkları Eğitim Üzerine Bir Araştırma : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği""


ELAGÖZ İ., GEZEN A., KURT A.

VI. Internatıonal Vocational Schools Symposium, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, vol.3, pp.138-147

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: Saray Bosna
  • Country: Bosnia And Herzegovina
  • Page Numbers: pp.138-147
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT This study aims to identify opinions of students of accountancy and tax implementations students of vocational high schools towards accountancy education. In this regard, a survey was conducted over 359 second grade students who continue their studies in accountancy and tax implementations departments of Biga, Çan, Çanakkale Social Sciences, Ezine, Gelibolu Piri Reis, Lapseki and Yenice Vocational High Schools of Canakkale Onsekiz Mart University during the 2016- 17 fall term. Obtained data has been analyzed by using several statistical methods and the findings have been interpreted. According to the results of the analysis students can communicate and acquire knowledge from the lecturers apart from the class hours when they needed, they are efficient in the areas they are taught, and they come to classes prepared. Morevover, it is also revealed in the study that the firms are not visited, applications are not monitored closely, language courses are not enough, conferences and symposiums about the situation of accountancy and its future are not organized as many as desired and when the accountancy professions are considered the first profession that students mention is public accountancy. 

Bu çalıGma; meslek yüksekokullarının muhasebe ve vergi uygulamaları programında öğrenim gören öğrencilerin aldıkları muhasebe eğitimine yönelik görüGlerini belirlemek amacıyla yapılmıGtır. Bu bağlamda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Biga, Çan, Çanakkale Sosyal Bilimler, Ezine, Gelibolu Piri Reis, Lapseki ve Yenice Meslek Yüksekokulları?nda 2016-2017 güz döneminde öğrenimine devam eden ve muhasebe ve vergi uygulamaları programında okuyan ikinci sınıf öğrencisi toplam 359 öğrenci üzerinde bir anket çalıGması gerçekleGtirilmiG, toplanan veriler çeGitli istatistiksel analizlere tabi tutulmuG ve bulgular yorumlanmıGtır. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin ihtiyaçları olduğunda ders saatleri dıGında öğretim elemanlarına ulaGarak bilgi aldıkları ve öğretim elemanlarının muhasebe derslerinde anlattıkları konulara yeterince hakim oldukları ve derslere hazırlıklı geldikleri tespit edilmiGtir. Ayrıca iGletmelerin ziyaret edilmediği, uygulamaların yakından izlenmediği, yabancı dil eğitiminin yetersiz olduğu, muhasebe mesleğinin durumu ve geleceğine yönelik konferans ve sempozyumların yeterince düzenlenmediği ve öğrencilerin muhasebe denilince akıllarına gelen ilk mesleğin Mali MüGavirlik olduğu sonucuna ulaGılmıGtır.