The Role of ADAMTS4 and ADAM9 Proteins in Alzheimer's Disease


Yılmaz M. A., Şehitoğlu H.

VIII. INSAC International Congress on Health Sciences (ICHES-2022), Konya, Turkey, 18 - 20 March 2022, pp.47-53

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.47-53
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Alzheimer hastalığı (AD)’nda semptomlara değil, aynı zamanda hastalığın nedenlerine karşı etkili tedavilerin belirlenmesi zorunludur. Çalışmamızın amacı nöropatolojik lezyonları olduğu MRI ile belirlenmiş, ancak diğer demans sebepleri dışlanmış hastaların serumlarında, hastalıkla ilişkili olduğunu düşündüğümüz farklı sınıf metalloproteazların seviyelerini değerlendirmek ve bu protein seviyelerinin tedavi alan hastalardaki değişimini gözlemlemektir. Bu amaçla nöroloji polikliniğine başvurmuş 120 hasta 2 gruba ayrılmıştır. İlk grup hasta (n=60), ikinci grup ise kontrol (n=60) olarak ayrılmıştır. Kontrol grubu tamamen; sağlıklı bireylerden seçilmiştir. Hasta grubu ise kendi arasında yeni tanı alan (Alzheimer, n=30) ve ilaç kullanan (Donepezil, n=30) şeklinde ayrılmıştır. Alınan serum örneklerinde ADAMTS4, ADAM9 ve Asetilkolin Esteraz (AChE) enzim aktivite seviyeleri uygun kitler vasıtasıyla ELISA yöntemi ile belirlenmiştir.

İstatistiksel analiz sonucu gruplar arasındaki farklılığın anlamlılığı değerlendirilmiştir Erken dönem Alzheimer hastalarında ADAMTS4, ADAM9 ve AChE seviyeleri kontrol ve Donepezil grubuna göre anlamlı olarak yüksek (p<0,05), Donepezil grubu incelendiğinde ilaç tedavisi ile birlikte ADAMTS4, ADAM9 seviyeleri ve AChE aktivitelerinde belirgin bir düşüklük olduğu görülmüştür (p<0,05). ADAMTS4 ve ADAM9 seviyelerinin, AChE inhibisyonu ile korelasyon gösterdiği, inhibisyon arttıkça, ADAMTS4 ve ADAM9 seviyelerinin de azaldığı gözlenmektedir.

Sonuç olarak donepezilin ADAMTS4 ve ADAM9 proteinlerinin doğal inhibitörü olduğu, AChE gibi ADAMTS4 ve ADAM9 protein düzeylerinin donepezil tarafından inhibe edilerek hastalığın seyrini yavaşlattığı düşünülmektedir.