3K Ve Hesaplama Stratejileri Öğretiminin Toplama-Çarpma İşlemleri Akıcılıkları Gelişimi Üzerine Etkililiklerinin Karşılaştırılması.


Creative Commons License

SAYGILI S., ERGEN G.

Journal of Theory and Practice in Education. / Eğitimde Kuram Ve Uygulama ÇÖMÜ Eğitim Fak., vol.16, no.6, pp.1337-0, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study was to compare the efficiency of CCC(3C) and calculation strategies instruction on the improving fluency levels of addition and multiplication of fourth grade students. The research has been conducted to four female and two male students who were at the fourth grade of Primary School in Çanakkale. “Adapted Alternating Treatment Design” which was one at the single subject designs, was used as a research design. Students are divided into three small groups with random sampling Each group attended sessions twice a day at different times. Sessions are made to be 4 times per week in lessons. For example, the students have worked to improve their multiplication fluency with 3C technique in first session and they worked to improve their addition fluency with instruction calculation strategies in other session. Each session has been directed by the author herself. For reliability findings; three session was followed by a selected observer. Research has continued for three weeks. According to the findings; The 3Cs and calculation strategies have similarly affected the increasing of the fluency levels of addition and multiplication.As a result of the interviews, the students prefer more to calculation teaching strategies presented in small groups with games and activities. The findings of the social comparison have displayed that, after teaching sessions, the means of the fluency levels of addition and multiplication of the fourth-grade student-participants who were unsuccessful in maths became either closer to or greater than the means of the fluency levels of the rest of the fourth-grade students.

Bu araştırmanın amacı, Kapat-Kopyala-Karşılaştır (3K) tekniği ve hesaplama stratejileri öğretiminin, 4.sınıf öğrencilerinin toplama ve çarpma işlemleri akıcılık düzeylerini geliştirmede etkililiklerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırma, Çanakkale ilinde bir ilkokuldaki dört kız ve iki erkek öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tek denekli deneysel modellerden, uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modeli kullanılmıştır. Öğrenciler yansız atama ile üçer kişilik küçük gruplara ayrılmıştır. Her grup farklı saatlerde bir gün içinde iki kez oturuma katılmıştır. Oturumlar ders saati içerisinde haftada 4 kez olacak şekilde yapılmıştır. Örneğin öğrenciler ilk oturumda 3K tekniği ile çarpma işlemi akıcılığı için diğer oturumda hesaplama stratejileri öğretimi ile toplama işlemi akıcılıklarını geliştirmek için çalışmışlarıdır. Her oturumu yazarın kendisi yönetmiştir. Güvenirlik bulguları için yeter sayıda oturumu seçilen bir gözlemci izlemiştir. Araştırma üç hafta sürmüştür. Araştırmanın bulgularına göre; 3K ve hesaplama stratejileri öğretimi, toplama ve çarpma işlemi akıcılıklarını arttırmada etkililik yönünden benzerdir. Yapılan görüşmeler sonucunda öğrencilerin oyunlar ve hikâyeler ile sunulan hesaplama stratejileri öğretimini daha fazla tercih ettikleri tespit edilmiştir. Sosyal karşılaştırma verileri sonuçlarına göre ise matematikte başarısız olan 4.sınıf öğrencileri bu çalışma ile toplam ve çarpma işlemi akıcılıklarında akranları düzeyine ulaştıkları hatta geçtikleri tespit edilmiştir.