Muhasebe Mesleğinin Öğrenciler Tarafından Algılanması: Ayvacık Meslek Yüksekokulu Örneği


Creative Commons License

İPEK S., ÖKSÜZ M., YÜCESAN M.

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.521-522

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.521-522
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Taxes on the basis of laws from individuals and organizations in order to meet public services have the biggest share of the income resources of the states. In order for these taxes to be collected in a healthy way, a well-run accounting system is a must. Accounting transactions, when performed by qualified accounting staff, also increase the reliability of the obtained data. For this reason, nowadays, qualified accounting personnel are one of the most wanted staff in Turkey. The increase on the importance and function of the accounting profession has led to train qualified intermediate staff members in vocational schools educating intermediate staff who fit for this market demand. In this study, it is aimed to measure and analyze Ayvacık Vocational School students' views about the accounting profession. In order to collect data regarding this aim, questionnaire technique was used on students studying at Ayvacık Vocational School Business Management, Banking and Insurance and Tourism and Hotel Management Programs. The questionnaire is consisted of five-point likert scale and closed-ended questions, and the obtained data were tested via the IBM SPSS Statistics 21 program.

Kamu hizmetlerinin karşılanması amacıyla kişi ve kuruluşlardan kanunlara dayanılarak alınan vergiler, devletlerin gelir kaynakları içerisinde en büyük paya sahip olanıdır. Bu vergilerin sağlıklı bir şekilde tahsil edilebilmesi için de sağlıklı yürüyen bir muhasebe sistemi şarttır. Muhasebe işlemleri, nitelikli muhasebe elemanlarınca icra edildiğinde elde edilen bilgilerin güvenilirliği de artmaktadır. Bu sebepten günümüzde Türkiye’de en çok aranan nitelikli elemanlardan biri muhasebe elemanlarıdır. Muhasebe mesleğinin öneminin ve işlevinin artması, ara eleman yetiştiren meslek yüksekokullarını piyasanın bu ihtiyacına uygun nitelikli ara eleman yetiştirmeye sevk etmektedir. Bu çalışmada, Ayvacık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin muhasebe mesleği hakkındaki görüşlerinin ölçülmesi ve analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda veri toplayabilmek için Ayvacık Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık ile Turizm ve Otel İşletmeciliği programında öğrenim gören öğrenciler üzerinde anket tekniği kullanılmıştır. Uygulanan anket beşli likert ölçeği ve kapalı uçlu sorulardan oluşmaktadır ve elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 21 programında test edilerek anlamlandırılmıştır.