BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİNİN TEKNOLOJİ TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ


SÖĞÜTÇÜ T. , CENGİZ C. , SERBES Ş. , YURDAKUL H. Ö. , DOHMAN Z.

IV. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ocak 2013, ss.25

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.25

Özet

Bu çalışmanın amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin teknolojiye yönelik tutumlarını incelemektir. Çalışmaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna bağlı Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği bölümlerinde öğrenim gören 136 erkek, 107 kadın toplam 243 lisans öğrencisi katılmıştır. Elde edilen veriler Yavuz (2005) tarafından geliştirilen ve 19 maddeden oluşan “Teknoloji Tutum Ölçeği” aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizi için SPSS (20.0) istatistik programı kullanılmıştır. Tüm verilerin betimleyici istatistikleri hesaplanarak cinsiyet farklılığı t testi, bölümler arası farklılık Tek Yönlü Varyans (One-Way ANOVA) analiz ile araştırılmıştır. Sonuç olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun farklı bölümlerinde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin teknoloji tutumlarının olumlu olduğu, cinsiyetler arası farklılık olmadığı (p > 0.5), beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencileri ile antrenörlük eğitimi bölümü öğrencileri arasında anlamlı düzeyde farklılık tespit edilmiştir (F=3,813; p=0,02). Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında lisans öğrencilerine yönelik teknolojik araç gereçleri derslerinde uygulamaları için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılacağı derslere ağırlık ve önem verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, tutum, beden eğitimi, üniversite öğrencisi.