Öteki Kimliklerle Birlikte Yaşayabilme Olanakları Üzerine Çanakkale İli Örneği


Creative Commons License

Aka A.

International Journal of Social Sciences and Education Research, no.1, pp.1320-1333, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

On self-identification is a thinking problem. Rather the person is about to become visible uncon-sciously formed perception of the process. According to Castells (2006: 12) is the people's sense of identity and a source of experience. According to him, talking about the social actors in reference to identity, meaning, a cultural trait or a set of interrelated meanings given priority compared to other sources is built on a foundation of cultural identity. The essence of the issue of identity is shaped by their similarities and differences .Subject of this paper claimed that there were multiple identities in today's world of different age identities (the Balkan Immigrants and Native Çanakkale) feelings and thoughts that have been developed against each other to determine what is going on. This is in line with the findings of observations and the different identities that you can discuss the possibili-ties of living together, which is on the ground. Research, quantitative research technique, a ques-tionnaire-survey method was used. The study population by creating Çanakkale Central Region with 200 persons were surveyed by means of purposive sampling. The data obtained were ana-lyzed with SPSS Windows program and data was analyzed by creating a one-way and two-way frequency tables. Keywords: Identity, Other, Diversity, Similarity

Kimlik benlik üzerine bir düşünme sorunudur. Daha doğrusu kişinin kendisi hakkında bilinçsizce oluşan algılama biçiminin görünür hale gelmesi sürecidir. Castells’e göre (2006: 12) de kimlik ins-anların anlam ve tecrübe kaynağıdır. Ona göre toplumsal aktörlere atıfla kimlikten bahsederken, anlamın, başka anlam kaynaklarına kıyasla öncelik verilen bir kültürel özellik ya da birbiriyle ilgili bir dizi kültürel kimlik temelinde inşa edilmektedir. Kimlik meselesinin özü benzerlik ve farklılık kriterlerinde biçimlenir. Bu bildirinin konusu çoklu kimlikler çağının yaşandığını iddia ettiğimiz günümüz dünyasında farklı kimliklerin (Çanakkale Yerlisi ve Çanakkale Göçmeni) birbirine karşı geliştirmiş oldukları duygu ve düşüncelerin neler olduğunu saptamaktır. Bu saptamalar ve elde edilen bulgular doğrultusunda da farklı kimliklerin hangi zeminde bir arada yaşayabilme olana-klarını tartışmaya açabilmektir. Araştırmada yöntem olarak nicel araştırma tekniği olan soru for-mu-survey uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale Merkez Bölgesi oluşturup amaçlı ör-neklem yolu ile 200 kişi ile anket yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS Windows programı ile analiz edilmiş olup, tek yönlü ve çift yönlü frekans tabloları oluşturularak veriler değerlendirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Kimlik, Öteki, Farklılık, Benzerlik