PROFESSIONAL BELONGING LEVELS OF MIDWIFERY DEPARTMENT FINAL-YEAR STUDENTS AND AFFECTING FACTORS: A CROSS-SECTIONAL STUDY


Ocak Aktürk S., Kızılkaya T., Çelik M., Yılmaz T.

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , vol.4, no.1, pp.23-33, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.23-33
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

ÖZ Amaç: Bu çalışmanın amacı ebelik bölümü son sınıf öğrencilerinin mesleki aidiyet düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Yöntem: Çalışma İstanbul ilindeki üniversitelerin Ebelik Bölümlerinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri ile yapıldı. Veriler, meslekle ilgili bazı duygu, düşünce ve seçimlerin sorulduğu “Soru Formu” ve aidiyet düzeyinin belirlenmesi için kullanılan “Ebelik Aidiyet Ölçeği” nin yer aldığı çevrimiçi bir anket ile 5 Ağustos- 15 Eylül 2020 tarihleri arasında toplandı. Sürekli veriler ortalama, standart sapma ve ortanca ile; kategorik veriler ise, frekans ve yüzde olarak sunuldu. Veri setinin normal dağılıma uygunluk durumu Kolmogorov Smirnov Testi ile değerlendirildi. Bağımlı değişken olan Ebelik Aidiyet Ölçek puanı ile bağımsız değişkenlerin karşılaştırılmasında Mann Withney-U Testi ve Kruskal-Wallis Testi kullanıldı. Anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul edildi. Bulgular: Araştırma anketlerini 172 öğrenci tamamladı. Öğrencilerin yaş ortalaması 21.70±1.36 (min:19 -max:33), Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 2.94±0.35 (min:2.00- max:3.87) idi. Ebelik Aidiyet Ölçeği puan ortanca değeri 99 (min: 24 - max: 110) olarak bulundu. Çalışmak istediği alanla ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünen, mesleğini severek yapacağına inanan ve mezuniyet sonrası meslekten ayrılmayı düşünmeyen öğrencilerin ebelik aidiyet düzeyi puan ortancalarının daha yüksek olduğu belirlendi (sırasıyla; p<0.001; p<0.001; p<0.001). Sonuç: Bulgular öğrencilerin aidiyet duygusunun üst sınıra yakın olduğunu ve aidiyet düzeyi ile bazı mesleki duygu, düşünce ve seçimlerinin arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Aidiyet; ebelik; ebelik öğrencisi; mesleki aidiyet