Örgütsel İkiyüzlülüğün Geri Çekilme Davranışları Üzerindeki Etkisinde Ahlaki Olgunluğun Ve Erdemliliğin Rolü


Kanten P., Kıray A., Deniz Y.

28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 September 2020, pp.645-660

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.645-660
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Örgütsel ikiyüzlülük, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışından uzaklaşan örgütlerin eylemlerindeki ve söylemlerindeki tutarsızlığı nitelemektedir. Literatürde örgütsel ikiyüzlülüğün istenmeyen bireysel ve örgütsel çıktılara yol açtığı ileri sürülmektedir. Bu doğrultuda, örgütsel ikiyüzlülüğün olumsuz örgütsel çıktılardan birisi olan geri çekilme davranışlarını etkileyeceği; işgörenlerin bireysel niteliklerini temsil eden erdemlilik ve ahlaki olgunluk gibi özelliklerin de geri çekilme davranışları üzerinde kritik bir role sahip olacağı varsayılmıştır. Araştırmada, örgütsel ikiyüzlülüğün geri çekilme davranışları üzerindeki etkisinde erdemliliğin aracılık, ahlaki olgunluğun ise düzenleyici rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma amacı kapsamında tekstil sektöründe yer alan iki işletmenin mavi yakalı grupta görev yapan 203 çalışanından anket tekniği ile veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, korelasyon analizi, Process Macro model 1 ve model 4 kullanılarak bootstrap tekniği ile gerçekleştirilen regresyon analizi aracılığıyla değerlendirilmiş ve anlamlı bulgulara ulaşılmıştır. Araştırma bulgularına göre; algılanan örgütsel ikiyüzlülüğün işgörenlerin geri çekilme davranışı sergileme düzeylerini pozitif yönde etkilediği ancak bu etki üzerinde erdemliliğin aracılık rolü olmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte örgütsel ikiyüzlülüğün işgörenlerin geri çekilme davranışı sergileme düzeyleri üzerinde ahlaki olgunluğun düzenleyici bir role sahip olduğu görülmüştür.