Ekonomik Finansal Ve Politik Risklerin Reel Kesim Güveni Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı


Creative Commons License

Azazi H., Kılıç C.

INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.5, no.30, pp.467-475, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Purpose of the study; to examine the effects of economic, financial and political risks on real sector trust by an empirical analysis for Turkey.It is expected that the results will be supported by the analysis of the subject and the theoretical infrastructure. Founded in econometric analysis in the study, which took place in Turkey in economic, political and financial risks, the effects on the real sector confidence is analyzed by the ARDL Bound Testing Approach. In the study, while the independent variables are economic, financial and political risks, the real sector confidence is the dependent variable. In the analysis in the study, data covering the period of [2007: 1 - 2015: 12] were used. According to the model established in the study, there is no significant relationship between political risk and real sector trust and there is a statistically significant and negative relationship between economic and financial risk and real sector confidence index. This results in a reduction in economic risk in the examined period in Turkey's economy the real sector confidence index shows that positive effects.

Çalışmanın amacı ekonomik, finansal ve politik risk olgusunun reel kesim güveni üzerindeki etkilerini Türkiye ekonomisi özelinde ampirik bir analiz yardımıyla incelemektir. Yapılan analiz ile konuyla ilgili literatürü ve teorik altyapıyı destekler nitelikte sonuçlara ulaşılması beklenmektedir. Çalışmada kurulan ekonometrik analizde, Türkiye’de yaşanan ekonomik, politik ve finansal risklerin, reel kesim güveni üzerindeki etkileri ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ile analiz edilmektedir. Çalışmada bağımsız değişkenler ekonomik, finansal ve politik riskler olurken reel kesim güveni bağımlı değişkendir. Çalışmada yer alan analizde, [2007:1 – 2015:12] dönemini kapsayan veriler kullanılmıştır. Çalışmada kurulan modele göre politik risk ile reel kesim güveni arasında uzun dönemli anlamlı bir ilişki olmadığı, ekonomik ve finansal risk ile reel kesim güven endeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç Türkiye ekonomisinde incelenen dönemde ekonomik riskte azalmanın reel kesim güven endeksini olumlu etkilediğini göstermektedir.