GENÇLİKTEN YAŞLILIĞA EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR


Aytemur B. (Editor)

İksad Publishing House, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: İksad Publishing House
  • City: Ankara
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

    ÖNSÖZ

Son yıllarda içinde bulunduğumuz çağın sosyokültürel ve eğitimsel paradigmalarının oldukça hızlı değişimine şahit oluyoruz. Bu hızlı değişim, algıları, tutumları, yaklaşımları ve bakış açılarını da sürekli değiştirmekte ve bizleri yeni ufuklara doğru yönlendirmektedir.

“Gençlikten Yaşlılığa Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” kitabı, eğitim alanında lise öğrencilerinden yaşlı ebeveynlere kadar farklı yaş gruplarının çeşitli kavramlara yönelik görüşleri ve tutumlarını sergileyerek kapsamlı ve çok yönlü bir bakış açısı sunmaktadır. Bu kitap akademisyenlere, öğretmenlere, öğrencilere, araştırmacılara, uzmanlara, sosyal hizmet uzmanlarına ve diğer ilgili kişilere, eğitimin çeşitli alanlarında “öğrencilerin müzik kavramına ilişkin bilişsel yapıları”, “gençlerin sosyal medya tutum ve alışkanlıkları”, “okullarda örgütsel kültür”, “okullarda farklılıkların yönetimi” ve “yaşlı ebeveynlerin torun bakımına yaklaşımları” gibi oldukça ilgi çekici konularda önemli faydalar sunmaktadır. Eğitim bilimlerine yönelik bu çok disiplinli bakış açılarının, farklı araştırmalar için de önemli bir perspektif sağlayacağı düşünülmektedir.

Kitabın birinci bölümünde yer alan Şehriban Koca’nın çalışması, lise öğrencilerinin “Müzik” kavramına ilişkin bilişsel yapılarını kelime ilişkilendirme testi kullanarak incelemekte ve öğretmenlere öneriler sunmaktadır.

İkinci bölümde Güllü Özdemir, Elif Akçaöz ve Hafize Er Türküresin tarafından yapılan çalışmada, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medyaya yönelik tutumları ile sosyal medya bağımlılık düzeyleri çeşitli değişkenlere göre incelenerek, sosyal medyanın olumlu ve olumsuz etkileyen yönlerine dikkat çekilmektedir.

Üçüncü bölümde Kasım Kaya, Ahmet Kaya ve Büşra Akyüz, okullardaki örgütsel kültüre ilişkin öğretmen görüşlerini çeşitli demografik değişkenlere göre incelemiştir. Her örgütün kendine özgü kişiliği olduğuna değinen yazarlar, okullardaki örgütsel kültürün rekabet avantajı sağlaması konusuna dikkat çekerek, okullarda güçlü bir örgüt kültürünün oluşmasında yöneticilerin önemli bir unsur olduğunun altını çizmektedir.

Dördüncü bölümde Kasım Kaya, Ahmet Kaya ve Büşra Akyüz, günümüz dünyasında; yaşam tarzları, kültürel değerler, inanç değerleri, kişisel değerler gibi farklılıkların yönetim açısından önemine değinerek, bu farklılıkların iyi yönetilmesi ile verimli örgüt performansının yükseltilmesine dikkat çekmişler ve bunu öğretmenlerin çalıştıkları okullarda farklılıkların yönetimine ilişkin görüşleri çerçevesinde tartışmışlardır.

 

Beşinci bölümde ise Fatma Tezel Şahin ve Betül Kübra Şahin Yonca, toplumun temelini oluşturan en küçük kurum olan aile içinde, torunlarına bakan büyük ebeveynlerin, torun bakımı sürecinde yaşadıkları mevcut durumu belirleyerek, özellikle hangi konularda zorlandıklarını, desteğe ihtiyaç duyduklarını ve konuya ilişkin katılımcıların önerilerini ortaya koymaktadır.

Görüldüğü gibi bu kitapta, gençlik döneminden yaşlılığa kadar çeşitli yaş gruplarından öğrenci, öğretmen ve ebeveynlerin görüşlerine yer verilmiş, eğitimdeki farklı kavramlar ve yaklaşımlar çeşitli boyutlarıyla ele alınmıştır. Kitapta emeği geçen tüm yazarlara teşekkür ederiz.