Marka Farkındalığı ile Marka İmajı Algısı İlişkisi: Enerji İçecekleri Örneği


Creative Commons License

BOZ M. , Küçük A. K.

7th International Conference on Business Administration Conference, Çanakkale, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.190-200

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.190-200

Özet

Rekabetin hızla arttığı yeni ürün ve markaların pazara girdiği günümüz küresel dünyasında, marka yönetimi
gittikçe önem kazanmaktadır. Mal ve hizmetlerin fonksiyonel faydalarından çok, markaların taşıdıkları sembolik
anlamların, marka farkındalığının ve marka imajının tüketicilerin satın alma kararlarında daha etkin bir rol
oynadığı öne sürülmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı, marka değeri bileşenlerinden marka farkındalığının, marka imajı ile ilgili tüketici
algısına etkisinin ölçülmesidir. Çalışma iki temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde alanyazın taranarak,
marka farkındalığı ve marka imajı kavramları incelenmiş, bu kavramların marka yönetimindeki önemleri ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri ile
yüzyüze görüşme yapılarak anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ihtimalsiz örnekleme
yöntemlerinden, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak farklı bölüm, cinsiyet ve sınıflardan 329 öğrenci ile
görüşme yapılmıştır. Anketin genel olarak güvenilirlik analizi yapılmış elde edilen verilerin yüksek düzeyde
geçerli olduğu görülmüştür. Elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde, frekans
dağılımlarından yararlanmanın yanı sıra, ortalamalar arası anlamlı farklılıklar bağımsız iki grup arası farkların
testi (t-testi) kullanılmış, marka farkındalığı ile marka imajı algısının ölçülmesinde ki kare analizinden
yararlanılmıştır. Analizler sonucunda, kız ve erkek öğrenciler ile enerji içeceği tüketen ve tüketmeyenler
arasında görüş farklılıkları olduğu, marka farkındalığının marka imajını ya çok az açıkladığı ya da anlamlı bir
ilişkileri olmadığı ortaya konulmuştur. Benzer çalışmaların farklı, gruplar üzerinde yapılmasının, konu ile ilgili
alanyazının gelişmesine ve pazarlama yöneticilerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Marka Farkındalığı, Marka İmajı, Tüketici Algısı, Marka Sadakati, Enerji İçecekleri