Five Attaitments and Five Web 2.0 Tools in Primary Science Education


Aksoy Tokgöz İ., Kiraz A.

WORLD CHILDREN CONFERENCE-II, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 21 - 23 May 2021, vol.1, pp.142-143

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Lefkoşa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.142-143
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Technological yield of the 21st century has increased the active time children spend on the internet with its usual process. The use of this situation, which can be interpreted as both advantageous and disadvantageous, in learning environments has started to be provided with the inclusion of web tools in learning environments in favor of gaining efficiency in learning and learning. The primary school science program was created with a constructivist approach that supports active participation of students. Especially with the support of the pandemic, the internet, which reaches its highest value in terms of usage process, can take on an entertaining teaching approach that makes children active in school and out-of-school environments. In this study, it is aimed to develop and support the use of web 2.0 tools that are suitable for the acquisitions in the primary school science program, both required by the age, brought by the pandemic, and in accordance with the new approaches that the program envisages. The study, conducted with the qualitative research method, was designed with a case study. The data obtained in accordance with the document analysis were analyzed using the sampling method. It was thought that the web 2.0 tools presented as an example in the study would make science lessons attractive with the desire of the child to use the internet and set an example for other lessons.

Keywords: child, internet, web 2.0, science, attaintment.

21. yüzyılın teknolojik getirisi, olağan süreciyle çocukların internette geçirdiği aktif zamanı da artırmıştır. Hem avantajlı hem de dezavantajlı olarak yorumlanabilecek bu durumun öğrenme ortamlarında kullanılması, öğrenmenin ve öğrenmede verimliliğin kazandırılması lehine, öğrenme ortamlarına web araçlarının dahil edilmesi ile sağlanmaya başlanmıştır. İlköğretim fen bilimleri programı öğrencilerin aktif katılımını destekleyen yapılandırmacı yaklaşım anlayışıyla oluşturulmuştur. Özellikle pandeminin desteğiyle kullanım süreci açısından en yüksek değerine ulaşan internet, okul içi ve okul dışı ortamlarda çocuğu aktif kılan eğlenceli bir öğretim anlayışına bürünebilmektedir. Bu çalışmada ilköğretim fen programında yer alan kazanımların hem çağın gerektirdiği, hem pandeminin getirdiği, hem de programın öngördüğü yeni yaklaşımlara uygun web 2.0 araçlarının geliştirilmesi ve kullanımının desteklenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemiyle yürütülen çalışma, durum çalışması ile desenlenmiştir. Doküman analizine uygun olarak elde edilen veriler, örnekleme yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmada örnek olarak sunulan web 2.0 araçlarının fen derslerini çocuğun internet kullanma arzusuyla çekici hale getireceği ve diğer dersler için örnek oluşturacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: çocuk, internet, web 2.0, fen, kazanım.