KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTLARININ ŞİRKETLERİN KARLILIK ORANLARI (AKTİF KARLILIĞI VE ÖZKAYNAK KARLILIĞI) ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Creative Commons License

Kurt A.

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.6, no.37, pp.1943-1953, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışmada 2013-2017 yılları arasında Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde aralıksız olarak yer alıp, imalat sektöründe faaliyet gösteren toplam 15 adet işletmeye derecelendirme kuruluşları tarafından verilen Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Derecelendirme puanları ile bu işletmelerin finansal performanslarını belirleyen unsurlardan olan karlılık oranları arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığı araştırılmıştır. Bu ilişkinin varlığını incelemek için çalışmada bağımsız değişken olarak şirketlere verilen pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu ilkeleri puanları, bağımlı değişken olarak ise aktif karlığı ve özkaynak karlılığı oranları kullanılmıştır. Bu çalışmada panel veri analizi yöntemi kullanılmış olup ilk olarak Breusch Pagan (1980) LM Testi kullanılarak paneli oluşturan seriler arasında yatay kesit bağımlılığı tespit edilmiştir. İkinci adımda ise ikinci nesil panel birim kök testlerinden olan Pesaran (2007) CADF testi serilere uygulanmış olup özkaynak karlılığı, aktif karlılığı, pay sahipleri, şeffaflık, menfaat sahipleri, yönetim kurulu, toplam puan değişkenlerinin bir farkta durağan I(1) olduğu görülmüştür. En son adımda ise Westerlund (2007) panel eşbütünleşme testi yardımıyla seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı incelenmiş ve finansal performansı temsil eden karlılık oranlarının göstergesi olan değişkenler (özkaynak karlılığı, aktif karlılığı) ile kurumsal yönetim derecelendirme puanlarını temsil eden bağımsız değişkenler (pay sahipleri, şeffaflık, menfaat sahipleri, yönetim kurulu) arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu saptanmıştır.