BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ SINIF VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI


DOHMAN Z. , SERBES Ş. , CENGİZ C. , SÖĞÜTÇÜ T. , YURDAKUL H. Ö.

IV. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ocak 2013, ss.26

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.26

Özet

Bu çalışmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin, eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutumlarının, Sınıf Öğretmeni ve Okulöncesi Eğitimi bölümü öğrencileri ile karşılaştırılması. Araştırmaya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde (n=85), Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde (n=154) ve Okulöncesi Eğitimi Bölümünde öğrenim gören (n=54) toplam 293 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yavuz (2005) tarafından geliştirilen ve 19 maddeden oluşan “Teknoloji Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin istatiksel analizi için sosyal bilimlerde kullanılan istatistik programı SPSS (20.0) paket programı kullanılmıştır. Elde edilen tüm verilerin betimleyici istatistikleri hesaplanarak, bölümler arası farklılık Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) testine göre araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği bölümü öğrencilerin teknoloji kullanımına ilişkin tutumlarının olumlu olduğu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin diğer bölümlere göre daha düşük ortalama Eğitimde Teknoloji Kullanım Tutum puanına sahip olduğu ancak bu farkın anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (F=1,788; p= 0.17). Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının aldıkları eğitim süresince eğitimde teknoloji kullanımına yönelik daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji tutumu, beden eğitimi, sınıf öğretmeni, okulöncesi öğretmeni.