Nano–Boyutta Alüminyum Partikülü ile Basic Blue 11’in Sonokatalitik Oksidasyonunun İncelenmesi


İleri B.

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.4, pp.76-90, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tekstil endüstrisinde yüksek konsantrasyonda organik madde ve boya içeren renkli atıksu açığa çıkmaktadır. Bu tür atıksuların arıtılabilirliğinde yaygın olarak kimyasal veya ileri oksidasyon prosesleri kullanılmaktadır. Son zamanlarda sıfır değerlikli partiküller (Al0 , Cu0 , Fe0 , Mg0 , Ni0 , Zn0 ) kullanılarak suda bulunan kirleticilerin giderimi konusunda çalışmalar yer almaktadır. Çalışma kapsamında, kesikli reaktör düzeneğinde ultrases (US–40 kHz) ve nano–boyutta sıfır değerlikli alüminyum (nZVAl) partikülünün tekli ve birleşik (US/nZVAl) proses uygulamalarının Basic Blue 11 (BB11) boya giderimine pH, nZVAl dozu ve reaksiyon süresi parametrelerinin etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, nZVAl partikülünün adsorpsiyon kapasitesinin pH 10 değerinde daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Ultrases prosesi tek başına uygulandığında BB11 boya gideriminde etkisi az iken, nZVAl partikülü tek başına kullanıldığında 0.40 g nZVAl dozunda 60 dk’da elde edilen benzer sonuç, birleşik US/nZVAl prosesi kullanıldığında 0.20 g dozda elde edilmiştir. Ultrases etkisi altında nZVAl partikül çap boyutu küçüldüğünden ve yüzey alanı arttığından daha düşük dozda ve kısa sürede BB11 giderimi elde edilmiştir. nZVAl partikülünün BB11 gideriminde geri kazanımı ve tekrar kullanılabilirliği araştırılmış ve nZVAl tek kullanıldığında 2 kez, birleşik US/nZVAl uygulandığında 5 kez tekrar kullanılabileceği ortaya konmuştur. nZVAl ve ultrases prosesi ile boya adsorpsiyonun Langmuir izotermine ve ikinci dereceden adsorpsiyon kinetiğine uygun olduğu tespit edilmiştir.