Okul Mudur Yardimcilari ve Stratejik Planlama Sureci


ÇEKİÇ O.

International Journal of Innovative Approaches in Education, vol.4, no.3, pp.82-100, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırma ile eğitim kurumlarında görev yapan müdür yardımcılarının stratejik plan ve stratejik plan hazırlama süreci ile ilgili
görüş ve değerlendirmelerini almak amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının kullanıldığı bu araştırmada
Bursa ili merkez iki ilçesinden maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği ile farklı eğitim kurumlarında görev yapan toplam 50 müdür
yardımcısından yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile görüşleri alınmıştır. Verilerin içerik analizi sonucunda; müdür
yardımcılarının kurumlarının misyon ve vizyonlarına tam olarak hâkim olmadıkları, stratejik plan hazırlama konusunda hizmet içi
eğitim almadıkları fakat bu konuda eğitim almak istedikleri, kurumlarında hazırlanan stratejik planlarda özellikle iç paydaşl arın
sürece dâhil olmadıkları, kurum müdürleri tarafından motive edilmedikl eri, hazırlanan stratejik planların çeşitli nedenlerden dolayı
çok işlevsel olmadığını fakat stratejik planlamanın kurumun geleceği açısından önemli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun
yanında stratejik planlar hazırlanırken özellikle tüm kurum çalışanları ve dış paydaşların sürece dâhil edilmesi gerektiği şeklinde
beklentileri bulunmaktadır.