Öğretmen adaylarının iletişim becerileri üzerinde kültürel sermayenin etkisi


Creative Commons License

Yazgan A. D.

13th International Congress on New Trends in Education, Türkiye, 12 - 14 May 2022, pp.61

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.61
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının iletişim becerileri üzerinde kültürel sermayenin etkisi
incelenmektedir. Çalışma nicel bir araştırmadır ve nedensel karşılaştırma (ex-post facto) modelindedir.
Araştırmanın örneklemini, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi’nden 594
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Avcı ve Yaşar (2014) tarafından
geliştirilen Kültürel Sermaye Ölçeği ile Akkuzu ve Akkaya (2014) tarafından geliştirilen Öğretmen
Adayları İçin İletişim Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Ulaşılan verilerin analizinde betimsel istatistikler
(frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma), t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
analizi kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak, öğretmen adaylarının kültürel sermaye ve iletişim beceri
düzeyleri yüksek düzeyde bulunmuştur. Öğretmen adaylarının iletişim beceri puanları puanları, cinsiyet
değişkenine göre anlamlı farklılık göstermekteyken, sınıf ve bölüm değişkenleri açısından anlamlı
farklılık bulunamamıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarının iletişim beceri düzeylerinin, kültürel sermaye
gruplarına göre anlamlı farklılık gösterdiği anlaşılmıştır.