DEĞIŞIM VE GELIŞIMI YÖNETMEK: BELIRSIZLIK, KAOS VE KRIZ


Creative Commons License

Büyük Ö., Can E.

in: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, SERDAR ÖZTÜRK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.401-424, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Gece Kitaplığı
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.401-424
  • Editors: SERDAR ÖZTÜRK, Editor
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

21. Yüzyılın değişen toplumsal yapısı, kültürel değerleri ve mede-niyet üzerindeki yenidünya düzeni etkisi, örgütlerin içinde bulunduklarıçevrenin değişimini sonuç olarak doğurmaktadır. Küreselleşen dünyadaher geçen gün daha da artan rekabet, yaşanan bilimsel ve teknolojik geliş-meler, hukuki düzenlemeler, sosyo-kültürel farklılaşmalar vb. dolayısıyla,değişim halinde olan bir çevre içerisinde varlıklarını sürdürmek durumun-da olan örgütlerin, söz konusu devinime ayak uydurmaları her geçen güngüçleşmektedir. Yüzyıllardır insanın var olduğu her yerde ve her alandagelişim, değişim ve yenilik de var olmuştur. Hatta işletmelerin ortaya çıkı-şı da bu değişim ve gelişimin sonuçlarından biridir (Büyük, 2018).Devamlı biçimde değişikliğe uğrayan sosyal, bilimsel, ekonomik,sosyal ve hatta siyasal yapılar, işletmelerin üzerinde, varoluş süreçleri es-nasında, çevreye uyum mecburiyeti dolayısıyla baskı oluşturmaktadır. Ör-gütler, söz konusu baskı nedeni ile kendi sistemleri içerisinde revizyonlaragitme eğilimi göstermektedir. Günümüz örgütleri, artan rekabet koşulları-nın da etkisi ile inovatif, yaratıcı, girişimci, yenilikçi yönetim anlayışlarıile şartlara uyum sağlamak ve bunu gerçekleştirirken de olabildiğince hızlıhareket etmek mecburiyetindedirler. Ancak bilinmelidir ki; 70’lerden buyana yapılan pek çok araştırma, değişim girişimlerinin %60-70’lik oranı-nın başarısızlıkla sonuçlandığını ortaya koymaktadır (Armenakis & Har-ris, 2002; Ashkenas, 2014; Beer & Nohria, 2013; Pelletiere 2006) ancakdeğişim yönetilebilen ve hatta etkin biçimde yönetilmesi gerekli olan birsüreçtir. Dolayısı ile değişim çabaları, doğru ve etkin bir yönetim anlayışıile başarıya ulaşacaktır
(1) (PDF) Bölüm 18 DEĞİŞİM VE GELİŞİMİ YÖNETMEK: BELİRSİZLİK, KAOS VE KRİZ. Available from: https://www.researchgate.net/publication/350374806_Bolum_18_DEGISIM_VE_GELISIMI_YONETMEK_BELIRSIZLIK_KAOS_VE_KRIZ [accessed Sep 23 2023].