Comparison of The Effects of Two Different En Masse Retraction Mechanics Used with The Mini Screw Anchorage


Creative Commons License

Genç C., Kama J.

17. Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Sanal Sempozyumu, 28 - 29 November 2021, pp.39

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.39
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The purpose of this study was to compare two different en-masse retraction mechanics used with mini screws. Materials-Methods: Sixty Class II division 1 patients requiring maxillary two premolar extractions and maximum anchorage were included in this study. The en-masse retraction of 30 patients (DKL) was performed by frictionless mechanics applied with prefabricated Double Keyhole Loop archwires, while the en-masse retraction of 30 patients (PH) was performed with Ni-Ti Closed coil springs and Power Hooks. Mini screws with 1.6 mm diameter and 9 mm length were used as absolute anchorage units in both groups. Lateral cephalometric radiographs were taken from both groups before (T1) and after (T2) en-masse retraction and 27 measurements were made. The in-group evaluation of the effects of the methods was made with the paired t-test, and the evaluation of the differences between the groups of the changes obtained by the two methods was made with the independent t-test. Results: In the evaluation between T1 and T2 in both groups, statistically, significant changes were observed in; SNA, ANB, Witts, SV-A, U1-NA, U1i-SV, U3c-SV, overjet, U1.PD, U3.PD, UL-E, UL-SV, LL-E, and nasolabial angle measurements. However, changes in ANS-Me and U1a-SV values were statistically significant only in the PH group. Statistically significant differences were observed between the two methods in the measurements of; U1i-PD, U1-NA, U1aSV, U6t-PD, overjet, and U1.PD after en-masse retraction. There was no statistically significant difference between the completion times of en-masse retractions of both groups. Conclusion: Both methods performed efficient and fast enmasse retraction when used with mini screw anchorage. However, the more bodily movement was observed in anterior teeth in the PH group than in the DKL group. Although. Double Keyhole Loop archwires are effective in extraction sites, they can cause undesired tipping when activated non-properly. Keywords: En-masse, Biomechanics, Anchorage

Amaç: Bu çalışmanın amacı, mini vida ankrajı ve iki farklı biyomekanik yöntem kullanılarak gerçekleştirilen enmasse retraksiyonunun etkilerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesidir. Gereç-Yöntem: Üst çeneden iki adet birinci premolar çekimi ve çekim boşluklarının maksimum ankraj ile kapatılması planlanan Sınıf II bölüm 1 malokluzyona sahip 60 hasta çalışma kapsamına alınmıştır. Otuz hastanın en-masse retraksiyonu Power Hook (PH) ve Ni-Ti kapayıcı yayların kullanıldığı sürtünmeli mekaniklerle, 30 hastanın en-masse retraksiyonu ise Double Keyhole Looplu (DKL) ark tellerinin kullanıldığı sürtünmesiz mekaniklerle gerçekleştirilmiştir. Ankraj ünitesi olarak her iki grupta da 1.6 mm çap ve 9 mm uzunluktaki mini vidalar kullanılmıştır. Her iki gruptan en-masse retraksiyon öncesi (T1) ve sonrasında (T2) lateral sefalometrik radyografiler alınmış ve 27 sefalometrik ölçüm yapılmıştır. Yöntemlerin etkilerinin grup içi değerlendirmesi eşleştirilmiş t testi ile, iki yöntemle elde edilen değişikliklerin gruplar arası farklarının değerlendirilmesi ise bağımsız t testi ile yapılmıştır. Bulgular: Her iki grupta da T1 ve T2 arası değerlendirmede SNA, ANB, Witts, SV-A, U1-NA, U1i-SV, U3c-SV, overjet, U1.PD, U3.PD, UL-E, UL-SV, LL-E ve nasolabial açı ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler görülmüştür. Bununla beraber, ANS-Me ve U1a-SV değerlerinde sadece PH grubundaki değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Her iki yöntem arasında en-masse retraksiyon sonrası U1i-PD, U1-NA, U1a-SV, U6t-PD, overjet ve U1.PD ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmüştür. Her iki grubun en-masse retraksiyonlarının tamamlanma süreleri arasında istatististiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Sonuç: Her iki yöntem de mini vida ankrajı ile kullanıldığında enmasse retraksiyonu etkili ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Bununla beraber PH grubundaki keser retraksiyonunun DKL grubundakilere göre daha paralel gerçekleştiği görülmüştür. Double Keyhole Looplu ark telleri çekim boşluklarının kapatılması için etkili olsalar da aktivasyonları uygun şekilde yapılmadığında dişlerde istenmeyen devrilmelere yol açabilmektedirler.