Sk-CO2 ortamında Perfloroalkilmetakrilat ve Stiren Monomerlerinin Kopolimerizasyonu, Karakterizasyonu ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi


CENGİZ U. , Erbil H. Y.

3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.22

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Kocaeli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.22

Özet

Süper kritik karbondioksitin (Sk-CO2) polimer sentezinde, geleneksel sıvı çözgenlere alternatif bir ortam olarak kullanımı hem akademik olarak hem de endüstriyel olarak aktüeldir. CO2 düşük moleküler ağırlığa sahip moleküller (örneğin monomerler) için iyi bir çözgenken , pratik şartlarda sadece polisiloksanlar ve amorf floropolimerler gibi polimerler için oldukça fazla çözünürlük gösterir. Stiren, ticari bir floropolimer olan Perfloroalkil metakrilat (Zonly-TM-Dupont) monomerleri ve başlatıcı olarak AIBN yüksek basınca dayanıklı (350 bar), basınç ve sıcaklık kontrol ünitesine sahip (±0,1) Thar reaktöre kondu. Reaktör içerisine bir miktar CO2 basılıp reaksiyon sıcaklığı 80 oC sıcaklığa getirildi ve daha sonra şırınga pompası ile reaksiyon basıncı 250 bara ayarlandı. Statiksel kopolimerlerin sentezinde Zonly bileşimi % mol 5-30 arasında değiştirilerek 24 saat sabit reaksiyon süresinde kopolimerizasyonlar yapıldı. Sentezlenen kopolimerler toluende çözülüp, metanolde çöktürülerek saflaştırıldı, bir gece kurutulduktan sonra Osvalt viskozimetresi ile “intrinsic” viskozite değerlerine bakıldı. Kopolimer GPC ile molekül ağırlığı tayin edildi, H-NMR ile kopolimer kimyasal yapısı karakterize edildi. DSC ölçümleri Perkin Elmer DSC Cade-100 cihazı ile yapıldı. Her polimer 10 oC dak–1 ısınma hızında ölçüldü ve Tg hesaplamaları ikinci ısıtma eğrileri baz alınarak hesaplandı. Elde edilen kopolimerlerden, daldırma yöntemi ile ince film kaplamaları yapılmıştır. Optik mikroskoplarla değişik büyütmelerde fotoğrafları çekilip yüzey morfolojisi görüntülenmiştir. KSV Cam-200 cihazı ile bu filmlerin değişik sıvılarla (su, metilen iyodür, parafin, gliserin) temas açıları tayin edilmiş ve Fowkes ve Asit-Baz denklemleri ile serbest yüzey enerjisi (SFE) hesaplanmıştır.