Preparation Of Light Microscope Slides From Healthy Rat Tissues To Be Used In Education Of Canakkale Onsekız Mart Unıversity Medical Fa-culty Students


Creative Commons License

İçkin Gülen M., Büyük B., Demir U.

8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi -Fen ve Mühendislik Bilimleri-, Çorum, Turkey, 22 - 23 August 2020, pp.101-110

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çorum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.101-110
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT: In order for a physician to be able to recognize diseases, she/he must first knowthe general structure of the healthy body, structure and functions of the organs. In Histology and Embryology lessons given in 1st and 2nd grades in medical schools, the general structure of theorgans in the human body, cells that function and support the tissues, and the intercellular matrix are tought theoretically. This knowledge is supported with practical lessons that examine the tissues under a light microscope. In practice lessons, it is useful to have as many as possible slides from the tissue examined so that the students can examine the tissue as long as they wish. With this study, it was aimed to prepare slides from healthy tissues for the use of students of Canakkale Onsekiz Mart University (COMU) Faculty of Medicine and Dentistry. In our study, va-rious healthy tissue slides were obtained using the tissues of the control group rats used in the projects carried out in COMU Experimental Research Center. Thus, an archive of histological slides was established for educational purpo-ses, and healthy tissues from the control group rats used in other projects were not wasted as well.

Keywords: Histology and Embryology, light microscope, slide, healthy tissue


ÖZET: Bir hekimin hastalıkları tanıyabilmesi için,öncelikle sağlıklı vü-cudun genel yapısını, organların yapısını ve işlevlerini bilmesi gerekmektedir. Tıp fakültelerinde 1. ve 2. sınıflarda verilen Histoloji ve Embriyoloji derslerinde insan vücudundaki organların genel yapısı, dokularda işlev gören ve destekleyen hücreler ve hücreler arası matriks teorik olarak öğretilir. Bu bilgi, ışık mikros-kobu ile dokuların incelendiği uygulama dersleri ile desteklenmektedir. Uygu-lama derslerinde öğrencilerin istediği çeşitlilikte dokuyu istediği sürece inceleye-bilmesi için incelenen dokuya ait preparatların mümkün olduğunca çok sayıda bulunması faydalı olmaktadır. Bu çalışma ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-tesi (ÇOMÜ) Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin kullanımına sunul-mak üzere sağlıklı doku preparatlarının hazırlanması amaçlanmıştır. Çalışma-mızda, ÇOMÜ Deneysel Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen projelerde kul-lanılan kontrol grubu sıçanların dokuları kullanılarak çeşitli sağlıklı doku prepa-ratları elde edilmiştir. Böylece hem eğitim amacıyla kullanılmak üzere histolojik preparatlardan oluşan bir arşiv oluşturulmuş hem de diğer projelerde kullanılan kontrol grubu sıçanlara ait normal dokular değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Histoloji ve Embriyoloji, ışık mikroskobu, preparat, normal doku