THE ATTITUDE OF CHRONIC DISEASES IN WORK LIFE AND REFLECTIONS ON BEHAVIOR


Creative Commons License

Arda B., Kanten P., Durmaz M. G., Pazarcık Y.

31. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2023, pp.490-500

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.490-500
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The study aims to investigate the impact of chronic diseases on the work lives of employees working in private companies and public institutions in Çanakkale province. The findings were presented within a model to highlight the effects of such illnesses on employees' work, family, and social life. To achieve this, 21 employees were interviewed using a semi-structured questionnaire. Data from the interviews were analyzed using the MAXQDA qualitative data analysis program and were categorized into ten main themes. The analysis revealed that chronic diseases affect employees' work lives, family and social life, and individual life. The study used frequency, comparative, and relationship analyses to visualize codes and categories.

Araştırma kapsamında Çanakkale ilinde özel sektör ve kamu kurumlarında görev yapan ve kronik hastalığı olan

işgörenlerin söz konusu hastalıklarının iş hayatlarına etkilerinin belirlenerek bir model çerçevesinde sunulması

amaçlanmaktadır. Araştırma amacı kapsamında 21 işgören ile yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla mülakatlar

gerçekleştirilmiştir. Mülakatlardan elde edilen veriler MAXQDA nitel veri analizi programı kullanılarak kodlanmış ve

kategorize edilmiştir. Kodların ve kategorilerin görselleştirilmesinde frekans analizi, karşılaştırmalı analiz ve ilişki

analizlerinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçları ışığında işgörenlerin kronik hastalıklarının iş hayatlarına etkilerine

ilişkin kodlamalar on ana tema çerçevesinde belirlenmiştir. Bununla birlikte işgörenlerin sahip olduğu kronik

hastalıklar; çalışma yaşamına, aile ve sosyal yaşama ve bireysel yaşama etkileri şeklinde kategorize edilmiştir.