The effects of ozone therapy on extremity ischemia-reperfusion injury in a rabbit model


Creative Commons License

KAYMAZ B., Çoban G., Göksel F., Toman H., Gölge U. H., Kömürcü E.

Family Practice and Palliative Care, vol.4, no.3, pp.79-84, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Family Practice and Palliative Care
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.79-84
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: Ischemia is reversible or irreversible cell/tissue damage that is secondary to insufficient blood flow to tissues or organs. Ischemia causes many metabolic and structural changes at the cellular level. Ozone therapy is often used as an antioxidant remedy. This study aimed to investigate the effects of ozone therapy on extremity ischemia-reperfusion (IR) injury. Methods: Twenty-four New Zealand White (NZW) rabbits were randomly allocated into three groups. Each group consisted of eight rabbits. Group I was the control group, Group II was the ischemia group, and Group III, the ozone group. Femoral arteries of the right legs were dissected, and femoral arterial occlusion was performed in Group II and III. Hematological and histopathological evaluation was performed in all groups. Results: The levels of total antioxidant status (TAS) after the surgical procedure was higher in the ozone group compared to the ischemia group (p=0.036). In addition, the levels of malondialdehyde (MDA) after the surgical procedure were lower in the ozone group compared to the ischemia group but not statistically significant (p=0.093). The control and ozone groups were histopathologically similar. Conclusions: Ozone therapy may be used as an alternative treatment modality with its anti-inflammatory and antioxidant effects for the treatment of extremity IR injury

Giriş: İskemi; organı veya dokuyu perfüze eden kan akımındaki yetersizliğe bağlı olarak gelişen geri dönüşümlü veya dönüşümsüz hücre/doku zedelenmesidir. İskemi sonrasında hücrelerde pek çok metabolik ve yapısal değişiklikler oluşmaktadır. Ozon (O3) çeşitli hastalıkları tedavisi için antioksidan olarak terapötik amaçlı kullanılmaktadır. Bu çalışmada, ozon tedavisinin ekstremite iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 24 adet New Zealand White (NZW) erişkin erkek tavşan rastgele 3 gruba ayrıldı.Grup1: Kontrol grubu (n:8) Grup II: İskemi grubu (n:8) ve Grup III: Ozon grubu (n:8). Deneklerin sağ bacaklarına femoral arter oklüzyonu uygulanıp Grup II ve Grup III de iskemi-reperfüzyon hasarı uygulandı. Kontrol grubunda disseksiyon yapılıp oklüzyon uygulanmadı. Deneklerin kan değerleri ve sakrifikasyon sonrası kas dokusu histopatolojik değerlendirmesi yapıldı. Bulgular: İşlem sonrası iskemi grubuyla ozon tedavisi uygulanan gruplar karşılaştırıldığında; TAS (total antioksidan status) düzeyinin ozon tedavisi uygulanan grupta anlamlı düzeyde daha yüksek (p=0,036) ve MDA (malondialdehit) düzeyinin de ozon tedavisi uygulanan grupta daha düşük olduğu, ancak istatistiksel olarak anlamlılığa (p=0,093) ulaşmadığı görüldü. Histopatolojik açıdan da ozon grubu ile kontrol grubunun benzer olduğu görüldü. Sonuç: Ozon tedavisi güçlü anti-inflamatuvar ve antioksidan etkinliği ile ekstermite iskemi-reperfüzyon (IR) hasarını azaltmada alternatif bir tedavi seçeneği olabilir