Konya İli Örneğinde Kalkınma ve İnanç Turizmi


EŞİTTİ B., KINGIR S.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, pp.175-190, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

As Hz. Mevlana said "Come, come, whoever you are, come again",for millennia, people have traveled to religious sites based on a desire to become closer to divinity. Today religious tourism destinations have become the most visited places in the world. People of different faiths, or those who claim no religion at all, visit religious sites all over the world. In this context, the study refers to religious tourism, emphasize the local people perception of religious tourism and in a case study this research indicates the effects of religious tourism on development in the province of Konya. The study was aimed to determine the perception of the local people’s religious tourism with qualitative method and unstructured interview format was applied. The importance of religious tourism in Konya has been uncovered with determinations made in such areas as the effects of religious tourism on Konya’s economy and income, the protection of cultural structures and values, the impact of religious tourism on creating new business areas, women employment and new jobs directed toward women, environmental protection, education, schooling and foreign language education. Another important result derived from the study is increasing urbanization in the city raises concerns. In this context, studies to be done in the area of religious tourism will increase the interest in this field and the protection habits.
Keywords:  Faith Tourism, Konya, Development, Women's Employment, Cultural Structure.

Hz. Mevlana’nın deyişi gibi “Gel, gel, ne olursan ol yine gel”, binlerce yıldır insanlar ilahi güce yakın olma arzusu ile kutsal sitelere seyahat etmektedir. Günümüzde İnanç turizmi yapılan destinasyonlar dünyanın en çok ziyaret edilen yerleri arasındadır. Birbirinden farklı inancı olan insanlar ya da hiç dini inancı olmayanlar bile tüm dünyada kutsal yerleri ziyaret etmektedir. Bu bağlamda çalışma inanç turizmine değinmekte, yerel halkın inanç turizmi algısı üzerinde durmakta ve bir durum çalışması olarak inanç turizminin Konya ilinin kalkınması üzerindeki etkilerini gözler önüne sermektedir. Çalışmada, nitel verilerle yerel halkın inanç turizmi algısı saptanmaya çalışılmış ve çalışmada temel olarak yapılandırılmamış görüşme formatı uygulanmıştır. İnanç turizminin Konya ekonomisi ve gelir üzerindeki etkileri, kültürel yapı ve değerlerin korunması, yeni iş alanları yaratmaya inanç turizminin etkisi, kadın istihdamı ve kadınlara yönelik yeni iş alanları, çevrenin korunması, eğitim düzeyi, okullaşma ve yabancı dil eğitimi alanlarında tespitler yapılarak Konya’daki inanç turizminin önemi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. İnanç turizmi yerel yöneticiler, akademisyenler ve yerel halktan katılımcılar tarafından kenti şekillendiren ve kalkınmasına büyük oranda katkı sağlayan bir alan olarak görülmektedir. Çalışmadan elde edilen önemli bir sonuç da turistik potansiyelin karşılanması amacıyla kentte yapılaşmanın artması kaygı uyandırmaktadır. Bu bağlamda inanç turizmi alanında yapılacak çalışmalar bu alana olan ilgiyi ve inanç turizmi destinasyonlarının aslına uygun olarak korunması alışkanlığını arttıracaktır.
Anahtar Kelimeler: İnanç Turizmi, Konya, Kadın İstihdamı, Kalkınma, Kültürel yapı.