BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİNDE SERBEST ESERLERİN KULLANILMA DURUMU


Creative Commons License

Sönmezöz F., Aytemur B.

X. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ, Muğla, Turkey, 15 August 2022, pp.111-121

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.111-121
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

To ensure a certain quality standard in Individual Instrument courses offered in institutions that train music teachers, some etudes and works at the level in line with the course level can be mandatory and requested as a compulsory exam etude and work in the exams. Besides these mandatory studies, it is not known whether lecturers include free works in their courses. However, it is important to determine the stated situation to exhibit a realistic approach during the planning, implementation, and evaluation of the education provided. This study aimed to determine the use of free works by individual instrument course instructors working in institutions that train music teachers, except for mandatory works in their courses.

With the purpose of determining and describing the current situation, the opinions of 12 individual instrument course instructors teaching in the spring semester of the 2021-2022 academic year in the Music Education Program in School of Education, Çanakkale Onsekiz Mart University, were collected. The data were collected using the interview form developed by the researchers, and then analyzed. According to the results of the study, it was determined that the participants mostly used free works in their individual instrument courses, and that the free works used mostly belonged to the Romantic and Contemporary periods.

Keywords: Music Education, Individual Instrument Education, Free Work.

Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda verilen bireysel çalgı derslerinde belli bir kalite standardını sağlamak amacıyla, ders seviyesinin gerektirdiği düzeyde, bazı etüt ve eserler zorunlu olarak verilebilmekte ve sınavlarda da zorunlu sınav etüdü ve eseri olarak istenebilmektedir. Bu zorunlu çalışmaların dışında, öğretim elemanlarının derslerinde serbest eserlere yer verme durumları ise bilinmemektedir. Ancak verilen eğitimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında gerçekçi bir yaklaşım sergilenebilmesi için belirtilen durumun tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda yapılan araştırmada, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda görev yapmakta olan bireysel çalgı dersi öğretim elemanlarının, derslerinde zorunlu eserler haricinde serbest eserleri kullanma durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmada, mevcut durumun tespit edilerek betimlenmesi amacıyla, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında görev yapmakta olan 12 bireysel çalgı dersi öğretim elemanının görüşleri alınmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, katılımcıların bireysel çalgı derslerinde çoğunlukla serbest eser çalıştırdıkları, çalıştırılan serbest eserlerin büyük ölçüde romantik ve çağdaş dönemlere ait olduğu, tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Bireysel Çalgı Eğitimi, Serbest Eser.