Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Güven ve İş Tatmini İlişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması


AKYÜZ B., EŞİTTİ B., GÜÇLÜ B.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, vol.1, no.359, pp.835-844

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.835-844
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this empirical study is to explain the relationship between organizational trust and job satisfaction at hospitality enterprises. Having scanned relevant literature, organizational trust and job satisfaction terms were described and the hypotheses were formed. The population and sample of the study were constituted by totally 14 three, four and five star hospitality enterprises in business in Canakkale province and their 204 employees. As data collection tool; “Organizational Trust Questionnaire” arranged by Omarov (2009) and commonly used “Minessota Satisfaction Questionnaire MSQ” were used. The data obtained as a result of face to face application of 51 item questionnaire were analyzed with the statistical reliability, factor, correlation and regression testing. According to the research findings; there is a significant positive relationship between organizational trust and job satisfaction and organizational trust dimensions affect job satisfaction in a positive way and significantly with 58% variance. In particular, a 0.34 unit increase of job satisfaction made by trust to the administration and a 0.44 unit increase of job satisfaction made by trust to the organization are the remarkable results of the study

Bu görgül çalışmanın amacı konaklama işletmelerinde örgütsel güven ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. İlgili alan yazın taranarak örgütsel güven ve iş tatmini kavramları tanımlanmış ve hipotezler oluşturulmuştur. Araştırmanın ana kütlesini Çanakkale ilinde faaliyet gösteren üç, dört ve beş yıldızlı toplam on dört konaklama işletmesi ve 204 çalışan oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Omarov (2009) tarafından düzenlenen “Örgütsel Güven Ölçeği” ve literatürde çok sık kullanılan “Minnesota İş Tatmin Ölçeği” kullanılmıştır. Yüz yüze görüşülerek uygulanan 51 soruluk anket sonucunda elde edilen veriler güvenilirlik, faktör, korelasyon ve regresyon testleriyle istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre örgütsel güven ile iş tatmini arasında pozitif anlamlı bir ilişki bulunmaktadır ve örgütsel güven boyutları iş tatminini % 58 oranında açıklayarak pozitif yönlü ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Özellikle yönetime güven boyutundaki bir birimlik artışın iş tatminini 0,34 birim arttırması ve örgüte güven boyutundaki bir birimlik artışın iş tatminini 0,44 birim arttırması çalışmanın dikkat çeken sonuçlarından olmuştur