Okul Öncesi 6 Yaş Grubu Çocuklarda 8 Haftalık Oyun Ve Hareket Eğitimi Programının Motor Gelişim Üzerine Etkisi


Creative Commons License

ŞAHİN T., ŞENTÜRK U.

8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Mersin, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, cilt.1, sa.1, ss.10-20

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Mersin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.10-20

Özet

Okul Öncesi 6 Yaş Grubu Çocuklarda

 8 Haftalık Oyun Ve Hareket Eğitimi Programının

Motor Gelişim Üzerine Etkisi

 

Tuba ŞAHİN, Uğur ŞENTÜRK,

tubasahin@hotmail.com.tr., ugur_senturk@mynet.com.tr.

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale, Türkiye,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale, Türkiye,

 

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı; “Okul öncesi 6 yaş grubu çocuklarda 8 haftalık oyun ve hareket eğitimi programının motor gelişim üzerine etkisinin”  İncelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Okulöncesi 6 yaş deney grubu (n=30) (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuklar Evi) kontrol grubu (n=30) (Çanakkale Cumhuriyet ve Arıburun Okulöncesi) toplam 60 çocuk katılmıştır. Araştırma Modeli olarak nicel araştırma yöntemlerinden deneysel yöntem ön test-son test kontrol grup deseni kullanılmıştır. Çalışmada kontrol ve deney gruplarının motor performanslarını ölçmek için ön test olarak Morris, Atwater Williams ve Willmore’un 1980 yılında gerçekleştirdikleri motor performans test protokolünden yararlanılmıştır. Deney grubuna 8 hafta haftada 2 gün 40 dakika “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Programında Yer Alan Motor Gelişimle İlgili Kazanımlara Yönelik Eğitsel Oyun Etkinlik” programı uygulanırken, Kontrol grubuna haftada 5 gün her sabah 10 dakika Fiziksel Aktivite uygulanmıştır. Ön test ile son test arasındaki fark bağımlı örneklemler için t testi (Paired-Samples t Test) ile analiz edilmiştir. İstatistiksel işlemler SPSS for Windows 16.0 paket programında yapılmıştır. Sonuçların 0.05 seviyesinde anlamlılığı araştırılmıştır.

Bulgular: Çabukluk, Durarak uzun atlama ve Tenis Topu Fırlatma testlerinin analiz sonuçlarına göre kontrol ve deney grupları arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (p>0,05). Denge, Sürat ve Yakalama testlerinin analiz sonuçlarına göre kontrol ve Deney grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. (p<o,05). Kontrol grubu Durarak uzun atlama ve tenis topu fırlatma testleri ortamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. (p>0,05).Deney grubuna ait ön test ve son test arasındaki fark eşleştirilmiş t testi ile analiz edilmiştir. çabukluk, durarak uzun atlama, tek ayak üzerinde dengede durma, tenis topu fırlatma, sürat koşusu ve yakalama testleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: Okulöncesi 6 yaş grubu çocuklarda düzenli uygulanan oyun ve hareket eğitimi programının motor gelişim üzerinde etkili olduğu ve motor performans düzeyi, Denge, Sürat ve Yakalama becerilerini anlamlı düzeyde geliştirdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Oyun, Hareket Eğitimi,  Motor Gelişim