Toplumsal Cinsiyet ve Medyadaki Söylemi: Evlilik Programları


Creative Commons License

Yıldırım A.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.232-254, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.18094/josc.412189
  • Journal Name: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.232-254

Abstract

Being biologically male and female is the basic determinant of the continuity of society and them give unchanging dominant roles such as parents. Based on these roles, different roles and responsibilities have been given to nowadays from past. Attributed roles and responsibilities vary according to the technological and scientific devepolments of the societies,  the  geographical  conditions  they  live  in,  the  belief  systems  that  have  an important influence on the  formation of the cultural structure, and the educational arrangements of the individuals. The roles attributed to genders from the other side are being continued to be produced by being reconstructed in a structure compatible with the same basic principles within each society. But the roles and responsibilities attributed to genders  parallel  to  the  societal  development  status  tend  towards  similarities  from differences and equality from inequality. Genders roles and responsibilities are taught and conveyed by family, educational institutions and today’s mass media have a strong influence. Roles and responsibilities, it is important that the speechec in the program contents of the television, which is an adventure of the mass media, are also written. While in the current study, data from the marriage programs broadcast on three different national TV channels were obtained. Throught the discourse in the contents of the marriage  programs  designated,  it  is  aimed  to  determine  whether  the  roles  and responsibilities attributed to genders are equal or similar and using Van Dijk’s method of critical discourse analysis, discourse that is appropriate for the purpose of the study has been analyzed. As a result, it has been determined that gender roles and responsibilities conveyed through the discourses examined are not given equal and similar roles to men and women.

Biyolojik olarak kadın ve erkek olmak toplumun devamlılığını sağlamada temel belirleyi-cidir ve onlara anne, baba gibi başat ve değişmeyen roller vermektedir. Bu rollere dayan-dırılarak geçmişten günümüze farklı roller ve sorumluluklar da verilmiştir. Atfedilen roller ve sorumluluklar toplumların, teknolojik ve bilimsel gelişmelerine, yaşadıkları coğ-rafi şartlara, kültürel yapısını oluşturmada önemli bir etkiye sahip olan inanç sistemleri-ne ve bireylerinin eğitim düzeylerine göre değişkenlik göstermektedir. Diğer taraftan cinsiyetlere atfedilen roller yine her toplumun içindeki aynı temel prensiplerle uyumlu bir yapıda yeniden kurgulanarak üretilmeye devam ettirilmektedir. Fakat toplumların gelişmişlik durumuna paralel cinsiyetlere atfedilen roller ve sorumluluklar eşitsizlikten eşitliliğe veya farklılıklardan benzerliklere doğru eğilim göstermektedir. Cinsiyet rolleri-nin ve sorumluluklarının öğretilmesinde ve aktarılmasında aile, eğitim kurumları ve günümüzde kitle iletişim araçları güçlü bir etkiye sahiptir. Rolleri ve sorumlulukları aktarma gücü dikkate alınarak kitle iletişim araçlarının bir mecrası olan televizyonun da, hazırlanan program içeriklerinde geçen söylemleri, önemlidir. Bu çalışmanın verileriulu-sal yayın yapan üç farklı TV kanalında yayınlanan evlilik programlarından elde edilmiş-tir. Belirlenen evlilik programlarının içeriklerinde geçen söylemler aracılığıyla, cinsiyetle-re atfedilen roller ve sorumlulukların eşit veya benzer olmasını saptamak amaçlanmıştır ve Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi yöntemi kullanılarak, çalışmanın amacına uygun bulunan söylemler analiz edilmiştir. Sonuç, incelenen söylemler aracılığıyla aktarılan toplumsal cinsiyet rolleri ve sorumluluklarında, kadın ve erkeğe eşit benzer roller veril-mediği tespit edilmiştir.