THE COMPARISON OF STATE-TRAIT ANXIETY LEVEL OF THE FAMILIES WHO HAVE CHILDREN WITH MENTAL DISABILITIES


Creative Commons License

SERTBAŞ K., YILMAZ A., ŞENTÜRK U., KARAKOÇ B.

I. Uluslararası Spor Eğitim ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Sakarya, Turkey, 1 - 03 May 2015, vol.1, no.1, pp.10-15

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.10-15
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

THE COMPARISON OF STATE-TRAIT ANXIETY LEVEL OF THE FAMILIES WHO HAVE CHILDREN WITH MENTAL DISABILITIES

The aim of this study is to determine the state-trait anxiety level of the families who have children with mental disabilities in Kocaeli and Çanakkale, whose children are diagnosed as mentally retarded. And also, It has been done to search whether there are any differences between the state-trait anxiety level of the families or not. It has been done a quasi-experimental field application in the study. Research sample has been consisted of total 99 families who live in Kocaeli (n=50) and Çanakkale (n=49) and have children with metal disabilities in the age of primary and secondary school. Those are determined as 85 of mother and 14 of father. In the study, random scanning method has been used. After they are informed, the state-trait anxiety scale, which is advanced by Spielberg and his friends (1970) and translated into Turkish by Necla Öner and Ayhan Le Compte (1974-1977), has been carried out by the families included the research sample. In the evaluation process of data, t test, One-Way ANOVA and chi square tests have been used. The differences of anxiety level between ages, genders and occupational clusters have been taken into consideration during the research. As a result of research, it has not been found out considerable differences in the comparison of genders and occupational clusters. While it has not been found out considerable differences of the state anxiety level in the comparison between ages, it has been found out considerable differences the trait anxiety level. Consequently, a meaningful correlation has been determined between the state-trait anxiety level of families having children with mental disabilities and ages, education, level of income, gender of children with mental disabilities. That the institutions, where children can be treated and educated, are augmented and parenting education and individual consultancy service are provided to the parents has been thought to reduce the state-trait anxiety feelings.

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN AİLELERİNİN

DURUMLULUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu araştırmanın amacı Kocaeli ve Çanakkale ilindeki  “Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerinin Durumluluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması” ve ailelerin yaşadığı durumluluk ve sürekli kaygı düzeyleri arasında farklılıkları ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada yarı-deneysel saha uygulaması yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kocaeli (n=50),  Çanakkale (n=49) il merkezinde yaşayan ve zihinsel engeli ilkokul ve ortaokul çağı çocuk grubundan toplam 99 aile oluşturmaktadır. Bunların anne 85’i, baba 14 olarak belirlenmiştir. Örnekleme alınan ailelere bilgilendirme sonrasında Spielberg ve arkadaşları (1970) tarafından geliştirilen, Necla Öner ve Ayhan Le Compte tarafından Türkçeye uyarlanan Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde t testi ve One – Way ANOVA, Tamhane, Ki-kare testleri kullanılmıştır. Araştırmada yaş, cinsiyet, meslek gurupları arasındaki kayı düzeylerine bakılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyet ve meslekler arasındaki karşılaştırmada anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yaşlar arasındaki karşılaştırmada durumluluk kaygı seviyelerinde anlamlı farklılık bulunmazken sürekli kaygı seviyelerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur.  Sonuç olarak; zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerin Durumluluk ve Sürekli Kaygı düzeyleri ile yaş, eğitim, gelir düzeyi, engeli çocuğun cinsiyeti arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Zihinsel engelli çocukların eğitim ve tedavilerinin yapılabileceği kurumların yaygınlaştırılması ve erken dönemlerde anne-babalara, aile eğitimi, bireysel danışmanlık hizmetlerinin verilmesinin ailelerin Durumluluk ve Sürekli Kaygı duygularını azaltacağı düşünülmektedir.