Meslek hastalıkları Kavramı, Unsurları ve Sonuçları


Fidan G., Baycan Koyuncu F.

8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Çorum, Turkey, 22 August 2020, pp.105

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çorum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.105
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Sosyal güvenlik hukuku içerisinde iĢ sağlığı ve güvenliği son derece önemli bir yere sahiptir. Meslek hastalığı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan bir sigortalının çalıĢtığı veya yaptığı iĢin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya iĢin yürütüm Ģartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük hallerini ifade eder. ÇalıĢma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit iĢlemlerinin ne Ģekilde yürütüldüğü, hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların iĢten ayrıldıktan en geç ne kadar süre sonra ortaya çıktığı takdirde o iĢten ileri gelmiĢ kabul edileceği, sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi, sürekli iĢ göremezlik geliri bağlanması, erken yaĢlanmıĢ sayılacakların tespiti, malullük aylığı veya sürekli iĢ göremezlik geliri bağlanmıĢ sigortalılar ile çalıĢma gücünün en az %60‟ını yitiren malul çocukların kontrol muayeneleri, sürekli iĢ göremezlik geliri bağlanmıĢ iken ölenlerin, ölümünün iĢ kazası veya meslek hastalığı sonucu olup olmadığının tespiti ve bu konularda ortaya çıkan anlaĢmazlıklar ile anlaĢmazlığın giderilmesine dair yargı kararları değerlendirilecektir. Meslek hastalıklarının hukuki sonuçları ceza hukuku açısından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, tazminat hukuku açısından 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, rücu hukuku açısından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iĢ hukuku açısından 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre değerlendirilecektir.