Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Durumu, Çanakkale (Kuzey Ege), Türkiye


Şahin E., Özekinci U.

Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, vol.3, no.1, pp.19-26, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

*This research is a part of Erhan Şahin’s MSc Thesis.scale fisheries in the province of Çanakkale.-sustainability of smallstudy can assist policymakers to develop management strategies regarding the of life in Çanakkale region. The results of they despite small scale fisheries is a challenging occupation with limited income, it is perceived as an crucial and important wahe majority (89.67%) did not want to leave fisheries. The results indicated that, were not satisfied with the level of income, tof fishing cooperatives and 90% marketed their products through brokers. Although 66.70% of the fishermen stated that they .63% of the fishermen never had a profession other than fisheries, 61.57% were members passion for the sea. In addition, 63stated that it was family profession and 32.23% emphasized that they had no other option while 29.75% expressed their ost 90% of fishermen had social securities. When asked why they chose fishing as an occupation 35.54% In addition, almwere male, and all the fishermen were over 25 years old. The majority of fishermen (46.69%), were primary school graduates. tratified random sampling". Results indicated that 95.04% of the boats were made of wood, 97.11% of the boat owners "sÇanakkale were divided into 3 size groups and a survey was conducted with a total of 242 (30.14%) fishermen selected by Provincial Directorate of Agriculture and Forestry. For this purpose, 803 fishing vessels smaller than 12 m and licensed in ed in the face interviews with boat owners that are register-to-were obtained from regional fishery cooperatives and faceeconomic structure of the fishermen operating in Çanakkale were examined. Related data -In this study, the socio

Bu çalışmada, Çanakkale’de faaliyet gösteren küçük ölçekli balıkçıların sosyo-ekonomik durumu ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada balıkçıları sosyo-ekonomik yönden değerlendire bilmek için gerekli veriler; bölgede faaliyet gösteren su ürünleri kooperatifleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kayıtlarda yer alan tekne sahipleri ile yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilmiştir. Bu amaçla Çanakkale’de ruhsatlı 12 m’den küçük toplam 803 adet balıkçı gemisi, 3 boy grubuna ayrılarak her boy grubunda “Tabakalı rastgele örnekleme” gerçekleştirilerek toplam 242 adet (%30,14) balıkçıyla anket yapılmıştır. Çalışmada teknelerin %95,04‘ünün ahşap malzemeden yapıldığı, tekne sahiplerinin %97,11’inin erkek olduğu, balıkçıların 25 yaşından büyük oldukları görülmüştür. Balıkçıların %46,69’u gibi büyük çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında, balıkçıların %90’nına yakını sosyal güvenceye sahiptir. Ayrıca balıkçılığı seçme nedenlerinin ne olduğu sorusuna %35,54’ü baba mesleği, %32,23’ü zorunluluk, %29,75’i sevmek cevabını vermişlerdir. Ankete katılan balıkçıların %63,63’ünün balıkçılık dışında bir mesleğinin olmadığı, %61,57’sinin bir kooperatife ortak olduğu ve ürünlerini komisyoncu (%90) aracılığıyla pazarladıkları belirlenmiştir. Elde edilen gelirden %66,70’i memnun olmasa da çoğunluğu (%89,67) balıkçılığı bırakmak istememektedir. Sonuç olarak Küçük Ölçekli Balıkçılık yapılması zor ve zahmetli aynı zamanda gelir açısından yetersiz olsa da Çanakkale bölgesi için vazgeçilmez bir meslekve geçim kaynağıdır. Çalışmanın sonuçları, balıkçılık yönetimindeki politika yapıcıların Çanakkale ilindeki küçük ölçekli balıkçılık mesleğinin sürdürülebilirliğine ilişkin politikalar geliştirmelerine yardımcı olabilir.Bu araştırma, Erhan ŞAHİN’nin Yüksek Lisans Tez çalışmasının bir bölümüdür.