Konaklama İşletmelerinde İç Girişimcilik ve Birey Örgüt Uyumunun Değerlendirilmesi


EŞİTTİ B.

8th. International Congress on Entepreneurship, Balıkesir, Türkiye, 14 - 16 Temmuz 2017, ss.1-15

  • Basıldığı Şehir: Balıkesir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-15

Özet

İç girişimcilik var olan işletmelerdeki girişimciliği ve süreci ifade eder. İç girişimciliğin amacı sadece yeni iş girişimlerine liderlik etmek değil aynı zamanda çalışanların risk alması, proaktifliği ve özerkliğiyle yeni hizmetler, ürünler, yönetim teknikler, stratejiler ve rekabetçi duruşlar geliştirmesi gibi yenilikçi eylemler ve yönelimlerdir. Örgütler açısından değişen koşullara uyum ve rekabet avantajı sağlama örgüt ve çalışanları arasındaki özel bir etkileşime ve uyuma bağlıdır. Bu çalışmanın amacı, son yıllarda oldukça önem kazanmış ve sık sık gündeme gelen ama bir arada ele alınmamış iç girişimcilik ve birey örgüt uyumu konularını birlikte değerlendirmektir. Bu amaçla çalışmada iç girişimcilik ve birey örgüt uyumu kavramları açıklanmış, çalışmanın uygulama kısmında ise, birey örgüt uyumunun iç girişimcilik üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Araştırma İstanbul’da bulunan beş yıldızlı  konaklama işletmelerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi, 5 işletmenin çalışanları olan 235 kişiden oluşmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, birey örgüt uyumu ile iç girişimciliğin alt boyutları (Yenilik, risk alma, özerklik, Proaktiflik) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca birey örgüt uyumu iç girişimciliğin alt boyutlarını % 30 ile % 45 seviyelerinde etkilemektedir. Sonuç olarak konaklama işletmelerinde yöneticiler iç girişimciliği yaymak ve teşvik etmek çabasında olmalıdır. İç girişimciliğin birey ve örgüt arasındaki uyuma bağlı olduğu bilincinin işletmeler açısından olumlu sonuçları olacağı değerlendirilmektedir.