The effect of swimming exercise on disease severity and radiological damage in an experimental rheumatoid arthritis model


Creative Commons License

Yavaş Durasıllı T., Zateri C., Yüksel P., Şaker D., Demir U., Karatağ O., ...More

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi-2023, Antalya, Turkey, 8 - 12 March 2023, pp.339-348

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.339-348
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract: 0282

https://www.abstractmodule.com/v04/readabstract.asp?pdir=2023turkrom&plng=tur&abstract_un=0282 1/3

Deneysel romatoid artrit modelinde yüzme egzersizinin hastalık şiddetine ve radyolojikhasara etkisi

Tuğçe Yavaş Durasıllı

1

,

Coşkun Zateri

2

, Pınar Yüksel

3

, Dilek Şaker

4

, Ufuk Demir

1

, Ozan Karatağ

5

, Leman Sencar

4

,Dilek Ülker Çakır

6

, Mustafa Edremitlioğlu

1

1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale

2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Çanakkale

3

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü,Çanakkale

4

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Adana

5

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Çanakkale

6

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı

Amaç

: Romatoid artrit (RA) ilerleyici eklem hasarı, hareketlilikte azalma ve günlük yaşam aktivitelerinigerçekleştirmede zorluğa yol açan sistemik inflamatuvar bir hastalıktır. RA’da farmakolojik tedavinin fiziksel aktiviteile kombine edilmesi gerektiğini söyleyen çalışmalar vardır. Bu çalışmanın amacı, deneysel RA modelinde yüzmeegzersizinin, hastalığın gelişimi ve şiddetini nasıl etkilediğini incelemektir.

Yöntem

: Çalışmada Wistar Albino cinsi sıçan üç gruba (Kontrol, Artrit ve Artrit+Egzersiz) ayrıldı. Complete Freud’sAdjuvant kullanılarak sıçanlarda adjuvanla uyarılan artrit (AIA) modeli oluşturuldu. Adjuvanın uygulandığı günRA’nın pre-klinik döneminin başladığı gün kabul edilerek, Artrit+Egzersiz grubundaki sıçanlara yüzme egzersiziyaptırılmaya başlandı. Yüzme egzersizi haftada beş gün, günde bir saat olacak şekilde altı hafta boyunca uygulandı.Bu süre boyunca tüm hayvanların artrit şiddeti skorlaması, pençe çap ve ağırlık ölçümü yapıldı. Çalışmanınsonlandırılacağı günden bir gün önce hayvanların tüm ekstremitelerinin radyografik görüntüleri alınarak yumuşakdoku şişliği, kartilaj kaybı, osteoporoz, erozyon, heterotopik ossifikasyon, periostal yeni kemik oluşumuparametrelerine göre total radyolojik skor hesaplandı. Egzersiz protokolünün bitiminden 48 saat sonra, yaniçalışmanın 42. gününde hayvanlar anestezi altında iken abdominal aortadan tek kullanımlık enjektör ile kanalınarak sakrifiye edildi. Kan örneklerinden eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ölçüldü. Eklem dokuları hücreselinfiltrasyon, pannus oluşumu ve kemik rezorbsiyonu açısından histopatolojik olarak incelendi. İstatistikselkarşılaştırmalarda Mann-Whitney-U ve Kruskal-Wallis testleri kullanıldı.

Bulgular

: Artrit+Egzersiz grubunda, artrit şiddet skorları ve pençe çapı ölçümleri kontrol ve artrit gruplarına göreanlamlı iyileşme gözlendi (p<0.05) (Şekil 1). Radyolojik ve histopatolojik bulgular da egzersizin eklem, kemik veyumuşak dokudaki hasarı tüm parametrelerde azalttığını gösterdi (p<0.05) (Tablo 1).

Sonuç

: Çalışmadan elde edilen sonuçlar, deneysel artrit modelinde düzenli yüzme egzersizi uygulamasının,hastalığın şiddetini azalttığını ve radyolojik hasarı önlediğini göstermiştir. Romatoid artrit hastalarının yaşamkalitesini artırmak için yüzme egzersizinin iyi bir seçenek olduğunu söylemek mümkündür.

Bu çalışma 2019/06-04 sayılı etik kurul onayıyla yürütülmüş ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No:120S402).

Anahtar Kelimeler:

Artrit, egzersiz, hastalık şiddeti, radyolojik hasar, yüzme