Bilgi Toplumunda Girişimci Akademisyenler ve Üniversitelere Katkıları


Creative Commons License

USLU B. , Çalıkoğlu A.

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.0, sa.0, ss.1-4

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 0
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-4

Özet

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı ilerleme nedeniyle günümüzün toplum yapısı bilgi toplumu, ekonomik düzeni bilgi ekonomisi olarak adlandırılmaktadır. Araştırma yapma, araştırma sonuçlarının endüstriye aktarımı ve nitelikli insan gücü yetiştirme gibi misyonlarıyla üniversiteler bilgi ekonomisi oluşumunun öncüsü konumundadır. Üniversitelerde bilgi üretimine ve yenilikçi teknolojilere yön verenler girişimci akademisyenlerdir. Girişimci akademisyenlerin özelliklerine, etkinliklerine ve üniversitelere katkılarına ilişkin tartışmalara, kısıtlı da olsa, yükseköğretim dergilerindeki çalışmalarda rastlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, bu çalışmalarda yer alan girişimci akademisyenlerin belirgin özellikleri ve önemli etkinlikleri aracılığıyla öğrencilerine, meslektaşlarına ve kurumlarına katkılarına ilişkin değerlendirmelerin bütüncül olarak incelenmesidir. Araştırma, meta-sentez çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Veri setine prestijli yükseköğretim dergilerinde yer alan 25 makale dahil edilmiş ve bu çalışmalar betimsel meta-sentez tekniği ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, girişimci akademisyenlerin başlıca özelliklerinin ‘endüstri ve iş örgütleriyle yakın ilişki’, ‘pazar eğilimlerini takip etme’, ‘araştırma birimlerini yönetme/liderlik etme’, ‘akademik ve girişimcilik değerlerini bütünleştirme’, ‘disiplinlerarası anlayış’, ‘yüksek araştırma üretkenliği’, ‘fırsatları tanımlama’, ‘hesaplı risk alma’ ve ‘kurumsal değişikliklere öncülük etme’ olduğu belirlenmiştir. Girişimci akademisyenlerin gerçekleştirdikleri önemli etkinlikler, ‘bilgi/teknoloji üretimi/transferi’, ‘alternatif gelir/kaynak yaratma’, ‘kurum dışı örgütlerle ilişkiler kurma’ ve ‘yenilikçi/yaratıcı mülkiyet edinme’ şeklindedir. Girişimci akademisyenlerin meslektaşlarına katkılarının başında araştırmaları için sponsor/ortak bulmalarına veya kendi araştırma gruplarına dahil ederek proje tecrübesi edinmelerine yardımcı olma yer alırken, öğrencilerine en önemli katkısı ise endüstri ve iş örgütlerinde farklı staj ve çalışma imkanları yaratmadır. Ayrıca, girişimci akademisyenler kendi kurdukları firmalarda öğrencilerine ve meslektaşlarına istihdam olanakları yaratmaktadırlar. Girişimci akademisyenlerin kurumlarına katkıları da kısaca; ‘araştırmalar için dış kaynakların edinilmesi’, ‘kurdukları üniversite merkezli firmalar aracılığıyla ek gelir getirme’, ‘üniversiteye fikri mülkiyet hakları kapsamında gelir sağlama’ ve ‘uygulamalı öğretime destek olma’ olarak özetlenebilir. Elde edilen bu sonuçlar tartışılarak, üniversite yöneticilerine öneriler sunulmuştur.