Re-analysis of PISA 2003 data about students’ mathematics anxiety, self-efficacy, and motivation


Creative Commons License

KAHVECİ M., İmamoğlu Y.

Journal of Research in Education and Society, vol.1, no.1, pp.1-22, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Relying on PISA 2003 data, the study investigated students’ anxiety, motivation, self-efficacy, and self-concept on learning mathematics. The analysis was carried out over large amount of data, collected from 272138 students who were 15-16 years of age, coming from 41 countries. Two-stage stratified sampling strategy provided the sample for the analysis. Findings showed that (a) boys have significantly higher mathematical self-efficacy, self-concept, motivation and lower mathematics anxiety than girls, (b) students with higher socioeconomic status have higher self-efficacy, self- concept and motivation whereas students with the highest mathematics anxiety are in medium socioeconomic level, and (c) self-efficacy, self-concept, motivation and anxiety differ significantly with respect to geographical regions.

PISA 2003 verilerine dayanarak bu çalışmada, öğrencilerin matematik hakkındaki kaygıları, motivasyonları, özyeterlikleri ve öz-kavramaları incelenmiştir. Yaşları 15-16 arasında ve 41 farklı ülkede yaşayan 272138 öğrencinin oluşturduğu veri seti üzerinde analizler yapılmıştır. Örneklem seçimi iki aşamalı tabakalı yöntem ile yapılmıştır. Sonuçlar; (a) erkekler kızlara nazaran (istatistiki) anlamlı olarak daha yüksek özyeterlik, özkavrama, motivasyon, ve daha düşük matematik kaygısına sahiptirler, (b) yüksek sosyoekonomik durumda olanlar daha yüksek özyeterlik, motivasyon, ve daha düşük matematik kaygısına sahiptirler, ve (c) coğrafik bölgeler nazara alındığında özyeterlik, özkavrama, motivasyon ve kaygıda anlamlı olarak bir farklılaşma olduğunu göstermiştir.