HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ÇALIŞTAY YOLUYLA KÜLTÜREL DUYARLILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ


Özdişçi A., Tanrıverdi G.

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.36, no.2, pp.97-107, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinde çalıştay yoluyla kültürel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla yapıldı. 

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Hemşirelik Bölümüne 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında kayıt yaptıran 131 birinci sınıf öğrencisi oluşturdu. Evrenden örneklem seçimine gidilmedi, öğrencilerin tamamı çalışmaya dahil edildi. Çalışma 94 öğrenci ile tamamlandı. Verilerin toplanmasında öğrencilerin sosyodemografik ve kültürel duyarlılıkla ilişkili özelliklerini tanımlayan sorular ile Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği kullanıldı. Etik kurul, kurum izni ve öğrencilerden yazılı onam alındı. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 16’da tanımlayıcı istatistik, Mann-Whitney U, Kruskall Wallis ve bağımsız gruplarda t testi kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Araştırma bulgularına göre öğrencilerin çalıştay öncesinde 94.22±9.41 olan Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği puan ortalaması çalıştay sonrasında 99.14±9.41’e yükseldi, puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (t=2.60, df=92, p=.011) ve araştırma hipotezi kabul edildi. Çalıştay sonrasında çalışma grubunda Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği alt boyutlarından sadece iletişimde sorumluluk puan ortalaması 28.68±3.58’den 30.29±3.35’e yükseldi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (t=-2.504, df=40, p=.016). Diğer alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamakla birlikte çalışma grubunun puan ortalamalarında artış saptandı.

Sonuç: Sonuç olarak hemşirelik öğrencilerinde çalıştay yoluyla Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği puan ortalamalarında artış sağlandı. Bu sonuç doğrultusunda çalıştay programlarının hemşirelik öğrencileri ve hemşireler arasında yaygınlaştırılması önerilebilir.