Okul Öncesi Çocuklarda 8 Haftalık Temel Cimnastik Eğitiminin Denge, Koordinasyon ve Esneklik Üzerine Etkisi


Creative Commons License

KOYUNCUOĞLU K. , ŞENTÜRK U.

8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.63

  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.63

Özet

Okul Öncesi Çocuklarda 8 Haftalık Temel Cimnastik Eğitiminin

Denge, Koordinasyon ve Esneklik Üzerine Etkisi

 

Kadir Koyuncuoğlu, Uğur Şentürk,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale, Türkiye

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale, Türkiye

kkoyuncuoglu45@gmail.com, ugursenturk@comu.edu.tr.

ÖZET

Bu Araştırmada, Okul Öncesi Çocuklarda 8 Haftalık Temel Cimnastik Eğitiminin Denge, Koordinasyon ve Esneklik Üzerine Etkisinin İncelemesi amaçlanmıştır. Araştırmada deneysel modellerden ön test - son test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmaya okul öncesi 6 yaş grubu 30 deney 30 kontrol grubu olmak üzere toplam 60 çocuk rastgele seçilerek katılmıştır. Temel cimnastik eğitim programı 8 hafta, haftada 2 gün, günde 40 dk. uygulanmıştır. Araştırmada esneklik için spagat (kalça), köprü (omurga) ve otur-eriş testleri, denge için flamingo denge testi ve koordinasyon için koordinasyon testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiki için SPSS paket programı, Ön ve son test farkı karşılaştırılmasında wilcoxon testi, kontrol ve deney gruplarının karşılaştırılmasında mann-whitney u testi uygulanmıştır. Araştırma bulguları deney grubu otur eriş ön-test 8,62±4,52, son-test 11,85±4,77 anlamlı fark bulunmuş. Spagat ön-test 9,38±4,90, son-test 4,83±3,78 anlamlı fark bulunmuş. Köprü ön-test 49,40±17,43, son-test 43,72±15,65 anlamlı fark bulunmuş. Flamingo denge ön-test 15,29±6,43, son-test 21,25±9,22 anlamlı fark bulunmuş. koordinasyon ön-test 16,20±2,68, son-test 12,55±2,64 anlamlı fark bulunmuş. Kontrol grubu denge ortalamaları ise ön-test 2.60±1.23 iken son-test için 2.75±0.86 olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak deney grubu esneklik ve dengede p<0,01, koordinasyonda p<0,05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur. Kontrol grubunda ise esneklikte p<0,05 düzeyinde anlamlı fark varken diğer özelliklerde fark bulunamamıştır. Araştırmada “temel cimnastik eğitiminin” esneklik gelişimine katkı sağladığı, denge ve koordinasyon üzerinde belirgin değişikliğin olduğu saplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Temel Cimnastik Eğitimi, Denge, Koordinasyon, Esneklik.