QUESTIONING THE IMPACT OF VULNERABLE EMPLOYMENT ON SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS: A PANEL DATA APPROACH FOR SELECTED G-20 COUNTRIES


Creative Commons License

Uğur S., Özkır M. C.

21. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 October 2022, pp.68-74

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.68-74
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

There are many different factors that have a spoiling effect on actuarial balance of social security systems in the world. Early retirement systems, ineffective use of funds, collection problems in social security contributions, institutional and administrative problems and unregistered employment are among the main factors. Aim of the study is to examine the effect of the problem of vulnerable employment on social security systems. Though there are many studies on this subject in the theoretical literature, it is not easy to find studies that deal with the problem empirically. In the study, dataset that covers 1991-2019 period and belongs to 10 G-20 countries are used, and the effect of vulnerable employment on social security contributions is estimated with a simple linear regression model. According to the findings of the study, there is no significant relationship between the rate of vulnerable employment and ratio of social security contributions to GDP.   

Keywords: Social security, Vulnerable employment, G-20 countries 

Dünyada sosyal güvenlik sistemlerinin aktüeryal dengesi üzerinde bozucu etki yapan çeşitli faktörler mevcuttur. Erken emeklilik sistemleri, fonların etkin değerlendirilememesi, primlerdeki tahsilat sorunları, kurumsallaşma ve yönetim sorunları ve kayıt dışı istihdam sorunu bu faktörlerden başlıcalarıdır. Bu çalışmanın amacı savunmasız istihdam sorunun sosyal güvenlik sistemlerine olan etkisini incelemektir. Teorik literatürde konu ile ilgili pek çok çalışma yer almaktaysa da sorunun ampirik açıdan ele alındığı çalışmalara aynı sıklıkta rastlamak mümkün değildir. Çalışmada 1991-2019 yılları ve 10 G-20 ülkesine ait veriler kullanılmış olup savunmasız istihdamın sosyal güvenlik katkılarına olan etkisi basit doğrusal regresyon modeli ile tahmin edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre savunmasız istihdam oranındaki değişimlerle sosyal güvenlik katkılarının GSMH’ye oranındaki değişimler arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Anahtar kelimler: Sosyal güvenlik, Savunmasız istihdam, G-20 ülkeleri