Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda İzole Hepatit B Kor Antikoru (Anti-Hbc Igg) Seropozitifliğinin Araştırılması


Creative Commons License

Tahmaz A., ALKAN ÇEVİKER S., GÜNAL Ö., KILIÇ S. S.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, pp.119-123, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz Giriş: Kronik Hepatit C (HCV) enfeksiyonu, siroz ve hepatosellüler karsinom (HCC) etyolojisinde rol ayan etkenlerden olup, son yıllarda tedavide direkt etkili antiviral (DEA) ilaç kombinasyonları sayesinde oldukça iyi tedavi başarıları mevcut olup, son yayınlar kalıcı viral yanıt oranlarının %97-99 seviyelerinde olduğunu bildirmektedir. Kronik HCV enfeksiyonunda tedavinin amacı; HCV eradikasyonu, siroz, HCC ve ekstrahepatik komplikasyon (esansiyel mikskriyoglobulinemi, HCV-immun kompleks ilişkili nefropati, B hücreli Non Hodgkin Lenfoma) gelişimininin engellenmesi, mortalite ve morbiditenin azaltımasıdır. Tedavi öncesi tüm hastaların; Hepatit B virüs (HBV), Hepatit Avirüs (HAV) ve (Human Immmunodeficiency Virus) HIV açısından tetkik edilmesi önerilmektedir. HCV tanısı ile DEA ilaç tedavisi alan ve izole hepatit B kor antikoru (anti-HBc IgG) pozitif olan hastalarda şiddetli hepatit B reaktivasyonu olabileceği unutulmamalıdır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada; Ocak 2016 ile Aralık 2018 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran kronik HCV tanılı hastalardaki, HBV koenfeksiyonu ve izole hepatit B kor antikoru seropozitifliği araştırıldı. Bulgular: Çalışma grubunu oluşturan toplam 313 hastanın, 135’i (% 43.1) kadın, 178’i (%56.9) erkekti, yaş ortalaması 48.2±11.5 idi. 19 (%6) hastada eşlik eden HBsAg pozitifliği, 8 (%2.5) hastada HBV-DNA pozitifliği ve 39 (%12.5) hastada izole Anti-HBc IgG seropozitifliği saptandı. Kronik HCV tanılı hastalarda izole Anti-HBc IgG seropozitifliği; 20-29 yaş aralığında %5.3, 30-39 yaş aralığında %8.7, 40-49 yaş aralığında %9.7, 50-59 yaş aralığında %15.6, >60 yaş %29 ve tüm yaş gruplarında %12.5 olarak tespit edildi. Sonuç: Çalışmamızda saptanan izole Anti-HBc IgG seropozitiflik oranı ülkemizde yapılan çalışmalara benzer bulunmuştur. Kronik HCV tanılı hastaların HBV serolojisi açısından taranması, seronegatif kişilerin HBV koenfeksiyonu gelişmesini engellemek amaçlı aşılanması gerekmektedir Anahtar Kelimeler: Kronik Hepatit C, Hepatit B koenfeksiyonu, izole Anti-HBc IgG seropozitifliği, HCV.