Türkiye’de Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Algıları


YAYKIN N., CENGİZ C.

13. Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.168-169

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.168-169
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The purpose of the study is to examine the in-service physical education teachers’ perceptions on general competency, physical education lesson general competence related to measurement and evaluation and alternative assessment, and to investigate with different variables. Specifically, the aim of this study were twofold: first (a) to investigate the perceptions on general, physical education lesson general and alternative assessment competency in accordance with sex, age, education level and school type; and second (b) examine the relation among perceptions on general, physical education lesson general and alternative measurement and evaluation competency in accordance with the year of in-service?

 

Method: Participants were 221 female, 493 male (n=714) voluntarily physical education teachers from 15 different cities, determined randomly from seven regions of Turkey.For data collection "General Competency Scale for In-Service Physical Education Teachers" (Nartgün, 2008), "Physical Education Class Measurement and Evaluation Competency Perception Scale " (Şirin, Çağlayan and İnce, 2009) and "Perception Scale for Pre-Service Physical Education Teachers' Alternative Measurement and Evaluation”, developed by Arslan (2011) and personal information forms were gathered. Descriptive statistics, Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) and non-parametric Pearson Chi-square analysis were used for data analyses.

Findings: According to the descriptive statistics (mean and standard deviation) results of in-service physical education teachers were;general competency (3.73 ± .66), physical education class competency (= 4.00 ± .63), alternative assessment perception (= 5.29 ± .76).For the first question MANOVA results indicated that, there is statistically significant differences on age (Pillai's trace=0.29, F(111,1)=1.39, p<0.05, η2=0.09) and school type  (Pillai's trace=0.03, F(6,954)=2.61, p<0.05, η2=0.01) for the levels of measurement and evaluation general competency (MEGC), physical education class competency (PECC) and alternative assessment perception (AAP). However, there is no significant difference between the sex (Pillai's trace=0.00, F (3,476)=0.63, p>0.05, η2 = 0.00) and education level (Pillai's trace=0.01, F (6,954)=1.41, p>0.05, η2 = 0.00) with MEGC, PECC and AAP (p>0.05).As a result of the further analysis (One-Way Analysis of Variance, ANOVA), whereas MEGC perception showed no meaningful differences in age variable, in the perception of PECC [F (37,478)=1.64, p<0.017] and AAP [F (37,478)=1.72, p<0.017] there were significant differences. In addition, there are significant differences between MECC [F(2,478)=5.23, p<0.017] and PECC perception [F(2,478)=4.40, p<0.017] for the school type variable. Pearson Chi-Square test was applied for the second question of the study. There are statistically significant differences between the year of service and the levels MEGC χ²(n=714)=325,54, PECC χ²(n=714)=481,71andAAP (n=714)=541,98(p<0.05).

Conclusion: In the light of the findings, it is determined that in-service physical education teachers find themselves sufficient for physical education assessment, and there are differences among the MEGC, PECC, and AAP levels as their age and school type changed. The levels of MEGC, PECC, AAP of the physical education teachers have changed depending on their year of in-service.

Key words: In-service physical education teacher, measurement and evaluation, general competency, alternative assessment.

Amaç: Çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye ilişkin genel yeterlilik, özel yeterlik ve alternatif ölçme değerlendirme algılarını incelemek ve farklı değişkenlere göre bu algıların araştırılmasıdır.Çalışmanın iki amacı olup; (a) ölçme ve değerlendirme genel, beden eğitimi dersi ölçme ve değerlendirme ve alternatif ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yeterlik algılarını cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve çalışılan okul türüne göre incelenmesi, (b) hizmet yılına göre ölçme ve değerlendirme genel, beden eğitimi dersi ölçme ve değerlendirme yeterlik ve alternatif ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yeterlik algıları arasında ilişki var mıdır?

Yöntem: Çalışmanın araştırma grubunu, yedi ayrı bölgeden rasgele yöntemle belirlenmiş 15İl’de bulunan 221 kadın, 493 erkek (n=714) gönüllü beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak,“Çalışan beden eğitimi öğretmenleri için genel yeterlik algısı ölçeği” (Nartgün, 2008), “Beden eğitimi dersi ölçme ve değerlendirme yeterlik algı ölçeği” (Şirin, Çağlayan ve İnce, 2009) ve Arslan (2011) tarafından geliştirilen “Beden eğitimi öğretmen adayları için alternatif ölçme değerlendirmeye ilişkin algı ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimleyici istatistik, Çok Yönlü Varyans Analizi (MANOVA) ve parametrik olmayan Pearson Ki-Kare analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Betimleyici istatistik sonuçlarına göre çalışan beden eğitimi öğretmeni genel yeterlik (=3.73±.66), beden eğitimi dersi için yeterlik (=4.00±.63), alternatif ölçme değerlendirme algısı (=5.29±.76) ortalama ve standart sapma puanlarına sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmanın birinci amacına ilişkin bulgularda MANOVAsonuçlarına göre yaş (Pillai'strace=0.29, F(111,1) =1.39, p<0.05, η2=0.09) ve çalışılan okul türünün (Pillai'strace=0.03, F(6,954) =2.61, p<0.05, η2=0.01) ölçme değerlendirme genel yeterlik (ÖDGY), beden eğitimi dersi için yeterlik (BEDY) ve alternatif ölçme değerlendirme algı (AÖDA) düzeylerinde anlamlı farklılık saptanmıştır. Cinsiyet (Pillai’strace=0.00, F(3,476)=0.63, p>0.05, η2=0.00) ve eğitim durumu(Pillai'strace=0.01, F(6,954)=1.41, p>0.05, η2=0.00) değişkenleri arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir (p>0.05). Yapılan ileri analiz (Tek Yönlü Varyans Analizi, ANOVA) sonucunda ise yaş değişkeninde ÖDGY algısı anlamlı farklılık göstermezken, BEDY [F(37,478)=1.64, p<0.017] ve AÖDA [F (37,478)=1.72, p<0.017] algısında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Okul türü değişkenine göre ÖDGY [F(2,478)=5.23, p<0.017] ve BEDY algısında [F(2,478)=4.40, p<0.017] anlamlı farklılık gözlenmiştir. Araştırmanın ikinci sorusunu cevaplamak için Pearson Ki-Kare tesit analizi yapılarak ÖDGYχ²(n=714)=325,54, BEDY χ²(n=714)=481,71 ve AÖDA (n=714)=541,98 düzeyleri ile çalıştıkları hizmet yılına göre istatiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0.05).

Sonuç: Elde edilen bulgulardanhareketle çalışan beden eğitimi öğretmenleri beden eğitimi dersi için ölçme değerlendirmede kendilerini yeterli buldukları, yaş ve çalışılan okul türüne göre ÖDGY, BEDY ve AÖDA düzeylerinde farklılıklarolduğu belirlenmiştir. Hizmet yılına göre çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin ÖDGY, BEDY ve AÖDA düzeylerinin değiştiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Çalışan beden eğitimi öğretmeni, ölçme ve değerlendirme, genel yeterlik, alternatif ölçme değerlendirme.