Cultural Landscape Values Çanakkale Rural Area (North –West Central Villagers)


Creative Commons License

Erduran Nemutlu F.

International Journal of Landscape Research, vol.1, no.1, pp.14-18, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: International Journal of Landscape Research
  • Page Numbers: pp.14-18

Abstract

Cultural landscaping resources are formed in the result of shaping the human’s natural environment as a result of social and cultural accumulation. Thus, local customs and traditions are reflected in nature and as a result, the environment gains different characters. If these cultural landscaping values are used by way of protection, significant contributions will be made to the development of the country. In this context, Çanakkale province has very rich resources because of its 3000 year history. The main purpose of this study is to determine the cultural landscape values of 15 rural settlements with historical characteristics connected to Çanakkale center. For this purpose, central villagers were investigated on site in their work. At the same time, information was obtained from local people and managers using information forms. Historical-archaeological structures and areas, area uses, folklore, agricultural activities and regional characteristics were determined in the settlements. As a result, the cultural landscapes of the rural settlements are processed on the regional map and the important regions visually determined. Keywords: Canakkale, Cultural haritage, Landscape Architecture, Rural area, Village

Kültürel peyzaj kaynakları, insanın doğal çevreyi sosyal ve kültürel birikimi sonucu şekillendirmesi sonucu oluşur. Böylece yöreye özgü gelenek ve görenekler, doğaya yansımakta ve bunun sonucunda çevre farklı karakterler kazanmaktadır. Bu kültürel peyzaj değerleri, korunarak kullanılırsa, ülke kalkınmasına önemli katkılar sağlanacaktır. Bu bağlamda Çanakkale ili, 3000 yıllık geçmişe sahip olması nedeni ile çok zengin kaynaklara sahiptir. Bu çalışmada temel amaç, Çanakkale merkeze bağlı, tarihi nitelikleri olan 15 kırsal yerleşimin kültürel peyzaj değerlerini belirlemektir. Bu amaçla çalışmada merkez köyler alan çalışmaları ile yerinde incelenmiştir. Aynı zamanda bilgi formları kullanılarak yerel halk ve yöneticilerden bilgiler edinilmiştir. Yerleşimlerde tarihi-arkeolojik yapı ve alanlar, alan kullanımları, folklor, tarımsal faaliyetler ve yöresel nitelikler belirlenmiştir. Son aşamada elde edilen bu veriler tablo haline getirilerek yorumlanmıştır. Sonuç olarak kırsal yerleşmelerin kültürel peyzaj değerleri bölge haritası üzerine işlenmiş ve görsel açıdan önemli bölgeler belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Kırsal alan, Köy, Kültürel miras, Peyzaj Mimarlığı