Sosyo-ekolojik uygulamanın kırsal alandaki öğrencilerin fiziksel aktivite bilgisi ve davranışlarına etkisi


CENGİZ C. , İNCE M. L.

Spor Pedagojisi Bilimsel Bilgi Paylaşımı Çalıştayı – I, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2010, ss.13

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.13

Özet

Araştırmanın amacı, kırsal alanda yaşayan öğrencilerin sosyo-ekolojik yaklaşımla fiziksel aktivite bilgilerine ve fiziksel aktivite davranışlarına olan etkilerini incelemektir. Proje kapsamında Ankara iline bağlı Güdül ve Ayaş ilçelerine bağlı belediyelerinden aynı sosyo-ekonomik düzeyde bir çalışma ve bir kontrol grubu okulu seçilecektir. Her iki ilköğretim okulunun ikinci kademe sınıflarından eşit sayıda öğrenci (N=60) çalışmaya gönüllü olarak katılacaklardır. Ders dışı zamanda haftada üç kez, 12 hafta süre ile gerçekleşecek olan çalışma, okulun beden eğitimi öğretmeni (araştırmacı) ve bir antrenör tarafından deney grubunda sosyo-ekolojik model temel alınarak gerçekleştirilecektir. Kontrol grubu dersleri ise yine kontrol grubu okulunun beden eğitimi öğretmeni tarafından beden eğitimi ders saatleri ile sınırlı olacaktır.  

Çalışmanın deseninde nitel ve nicel yöntemler birlikte çalışılacaktır. Nicel bölümde ilk-test, son-test, kontrol grubu deseni kullanılacaktır. Nitel bölümde ise ders dışı sporun ve çevresel değişikliklerin kırsal ortamdaki etkilerini tam olarak anlayabilmek için odak grubu tartışma yöntemi, uygulama grubu ile yapılacaktır. İstatiksel metot olarak varyans analizi ve içerik analizleri, elde edilen verilere uygulanacaktır. Gerekli tüm izinler üniversite etik kurul, il milli eğitim, öğrenci, ebeveynden sağlandıktan sonraki ilk eğitim öğretim döneminde uygulama yapılacaktır.

Araştırmada katılımcıların fiziksel aktivite bilgi düzeyleri Hünük ve İnce (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Superkids-Superfit Knowledge Test” (Serpas-Mott ve ark., 1991), yeni ilköğretim beden eğitimi standartlarına göre geliştirilen 36 soruluk Türkçe anket kullanılacaktır. Fiziksel aktivite davranışını incelemek için öğrencilerin Türkçe fiziksel aktivite öz-yeterlik (Cengiz ve İnce, 2010), fiziksel aktivite hoşlanma, sosyal destek (Hünük, Özdemir, Yıldırım, 2008), egzersiz davranışı değişim basamakları (Cengiz, Hünük ve İnce, 2010) anketleri kullanılacaktır. Ayrıca, öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek amacıyla öğrenciler tarafından adımsayarlar (pedometre) 7 gün boyunca kullanacaklardır.

Araştırma sonucunda ölçeklerden elde edilen puanlara ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanacak, tekrarlı çok yönlü varyans analizi (MANOVA) tekniklerinden yararlanılarak çözümlenecektir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda sosyo-ekolojik modelin öğrencilerin fiziksel aktivite bilgi ve fiziksel aktivite düzeylerine etkisi olup olmadığı görülecektir.

Sorular:

1-Sosyo-ekolojik model ile kırsal alanda yaşayan öğrencilerin fiziksel aktivite bilgi düzeyleri arttırılabilir mi?

2- Sosyo-ekolojik model ile kırsal alanda yaşayan öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri arttırılabilir mi?

3- Sosyo-ekolojik model ile kırsal alanda yaşayan öğrencilerin fiziksel aktivite davranışları değişir mi?

4- Sosyo-ekolojik model ile kırsal alanda yaşayan öğrencilerin fiziksel aktivite davranışlarının değişmesi için 12 haftalık eğitim yeterli olur mu?