Investigations of STEM Awareness and STEM Orientation Levels of Preschool and Classroom Teacher Candidates


Şahin M., Hacıömeroğlu G.

Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal, vol.5, no.2, pp.17-27, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin baş harflerinin kısaltılması FeTeMM olarak ifade edilmektedir. FeTeMM eğitimi okul öncesinden başlayarak yükseköğretimi de içine alan disiplinler arası bir yaklaşım olarak ele alınmaktadır. Farklı alanlarda öğrenim gören adaylarla kıyaslandığında okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının bütünleştirilmiş FeTeMM öğretimini uygulama hususunda en uygun hedef kitlelerden birisi olduğu söylenebilir. Bu adayların geleceğin öğretmeni olacakları verilecek olarak eğitimi geleceğin öğretmenleri olarak, FeTeMM eğitimi kapsamında yer alan disiplinleri okul öncesi ve ilkokul eğitiminde kullanmak ve öğretme sorumluluğunu üstlenmektedir. Bu sebeple, bu araştırma okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının FeTeMM öğretim farkındalık ve yönelim düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Marmara bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf okulöncesi ve sınıf öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Okul öncesi ve sınıf öğretmen adaylarının FeTeMM öğretim yönelimlerini, Lin ve Williams (2016) tarafından geliştirilen Entegre FeTeMM Öğretimi Yönelim Ölçeğinin, Hacıömeroğlu ve Bulut (2016) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “FeTeMM öğretim yönelimi” ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca Buruk ve Korkmaz (2016) tarafından geliştirilen FeTeMM Farkındalık Ölçeği ile veriler toplanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde, öğretmen adaylarının genel olarak FeTeMM eğitimi farkındalık ve yönelim düzeylerinin olumlu ve yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Adayların FeTeMM eğitimi kapsamında olumlu görüşlerinin olduğu, olumsuz bakış açıları geliştirmedikleri görülmektedir. Cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenim görülen program değişkenlerine göre öğretmen adaylarının FeTeMM farkındalığına yönelik görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre adayların FeTeMM öğretim yönelimleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Sınıf düzeyi değişkenine göre adayların FeTeMM öğretimine yönelik tutumları arasında 4. sınıfların lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Öğrenim görülen program değişkenine göre adayların tutum, sübjektif ölçüt ile algılanan davranış kontrolü ve davranış yönelimiyle ilişkili görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılığın sınıf eğitimi programında öğrenim gören öğretmen adaylarının lehine olduğu görülmektedir. Anahtar Kelimeler: FeTeMM eğitimi, okul öncesi, sınıf eğitimi, öğretmen adayı.