KENT MARKALAŞMA SÜRECİNDE TASARIM ODAKLIDÜŞÜNME METODOLOJİSİNİN UYGULANMASI


Creative Commons License

Mayda M.

3RD INTERNATIONAL AZERBAIJAN CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, Baku, Azerbaijan, 26 - 28 November 2022, pp.100-107

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.100-107
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Endüstri 4.0 sürecinde markaların rekabet etmesinin yanında, dijitalleşmeye bağlı olarak artık şehirlerin ve bölgelerinde küresel yarışta yer aldığı görülmektedir. Gerek politik gerekse ekonomik ve kültürel açıdan artık şehirler çok yönlü bir şekilde rekabete girmektedir. Bu durum yerel, ulusal ve küresel ölçekte kentlerin bir marka gibi pazarlanmasını ve disiplinler arası bir bakış açısı ile tanıtılmasını gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte şehirler dijital görsel kültürün getirdiği dijital iletişim ve yönetişim sistemleri üzerinden yönetilmeye başlanmıştır. Bu minvalde bir kentin hem ulusal hem de küresel ölçekte rekabet edebilmesi ve kendini iyi konumlandırabilmesi için markalaşması elzem bir durum olarak gösterilebilir. Çünkü teknoloji referanslı dijitalleşme süreci ile şehircilik alanında yeni modeller ve yaklaşımlar söz konusu olmaktadır. Akıllı şehirler, şehir otonom otomasyon sistemleri, dijital toplum ve mobil insan-mobil şehir gibi yeni kavramlar insanın yaşadığı şehir ve dünya ile iletişimine yeni boyutlar getirmektedir. Bu çalışmada; Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisi olarak isimlendirilen metodun kentlerin markalaşma sürecinde, sürecin daha verimli ve etkin yönetilebilmesine nasıl etki edebileceği ortaya konmaya çalışılmaktadır. Küresel ölçekte en etkili firma ve kuruluşlar tarafından uygulanan bu metot, alt dinamikleri açısından etkin süreç yönetimine imkan sağlamaktadır. Empati, Tanımlama, Fikir Üretme, Prototip ve Test Etme olarak beş alt bileşene sahip olan Tasarım Odaklı Düşünme, ürün ve hizmet geliştirme ya da yaratıcı-etkileşimli yönetişim modeli olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisinin kent markalaşma süreçlerine nasıl entegre edilebileceği tartışılmaya çalışılmıştır. Çalışma betimsel bir yaklaşımla ele alınarak, ilgili literatüre katkı sağlaması beklenmektedir