POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE HEPATİT B, HEPATİT C, HIV SEROPREVALANSI


Creative Commons License

ALKAN ÇEVİKER S., GÜNAL Ö., KILIÇ S. S.

Medical Journal of Western Black Sea, vol.2, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışmada Samsun ilinde Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde Hepatit B virüs (HBV), Hepatit C virüs (HCV) ve Human Immunodeficiency Virus (HIV) seroprevalansının belirlenmesi, ülkemizde farklı bölgelerden farklı yıllarda yapılan çalışmalarla karşılaştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Şubat 2018- Mart 2018 tarihleri arasında, hastanemizin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji polikliniğine başvuran Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde çalışılan anti HBs, anti HBsAg, anti HIV ve anti HCV test sonuçları retrospektif olarak incelendi ve bu hastalıkların seroprevalansı araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam 748 öğrencinin 108’i (%14.4) kız, 640’ı (%85.6) erkek, yaş ortalamaları 20.88 ±2.3 yıl idi. Dört (% 0.5) öğrencide HBsAg pozitifliği, bir (% 0.1) öğrencide antiHCV pozitifliği saptandı, anti- HIV pozitifliği saptanmadı. HBsAg pozitifliği saptanan öğrencilerden bakılan HBV-DNA sonuçları <20 IU/ml saptandı. Anti-HCV pozitifliği saptanan öğrenciden bakılan HCV-RNA sonucu negatif olarak saptandı. Sonuç: Çalışmamızda Hepatit B, Hepatit C, HIV seroprevalansının önceki yıllarda benzer popülasyonlarda yapılan diğer çalışmalara göre daha düşük olduğu saptandı.