Selective Leaching of MO, Co, Ni and Al Metals From Spent Hydrodesulfurization Catalyst Using Complexing Agent: Effect of Roasting Time and Temperature


Alpaslan O., Yaraş A., Arslanoğlu H.

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.21-25, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Alümina esaslı hidrodesülfürizayon (HDS) atık katalizöründen kobalt (Co), nikel (Ni), molibden (Mo) ve alüminyum (Al) metallerinin seçimli liçi kompleksleştirici reaktif olarak etilen diamin tetra asetik asit (EDTA) varlığında gerçekleştirildi. Metallerin ekstraksiyon verimlerine etkisini incelemek amacıyla hazırlanan toz halindeki numunelere farklı sıcaklık (300-700°C) ve sürelerde (15-360 dakika) kavurma ön işlemi uygulandı. Kavurma işlemi ve öncesi ve sonrasındaki numunelerin yüzey özellikleri, yüzey alanları ve gözenek hacimleri sırasıyla taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve BET cihazları ile karakterize edildi. Optimum kavurma süresi ve kavurma sıcaklığı sırasıyla 600oC ve 180 dakika olarak belirlendi. Mo (%71), Co (%80.06), Ni (%73.86) ve Al (%15.33) için en yüksek metal ekstraksiyon değerlerine 600°C kavurma sıcaklığı; -75+30 µm partikül boyutu; 12.5 ml/g sıvı/katı oranı; 0.2 M EDTA konsantrasyonu, 20°C liç sıcaklığı, 60 dakika liç süresi ve 200 devir/dakika karıştırma hızı deney şartlarında ulaşıldı. Deneysel sonuçlar atık katalizörden metallerin liç performansı üzerinde kavurma sıcaklığı ve kavurma süresinin etkili olduğunu göstermektedir.