Isıl İşlemin Kayın (Fagus orientalis L.) Odununun Şok Direnci Üzerine Etkilerinin İncelenmesi


BAL B. C., EFE F. T.

1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, Afyonkarahisar, Turkey, 21 - 22 April 2016, vol.1, no.1, pp.9-15

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Afyonkarahisar
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.9-15
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Investigation of Dynamic Bending Strength Effects of Thermally Treated Beech Wood (Fagus orientalis L.)  
Abstract

Some changes occur in technological properties of materials such as iron, glass, ceramic treated with high temperature and certain durations. Metals harden, the fragility of glass differs, and ceramic turns into harder materials. A similar situation occurs in wood. Some changes occur in the physical and mechanical properties of wood treated with high temperature. Some physical properties of wood are modified to be useful for use. It shows less swelling and shrinkage, and the percentage of equilibrium moisture content decreases. But the mechanical properties of wood decreased. Especially impact bending strength reasonably decreases. This decreases change from tree to tree. In this study, the beech wood treated in temperature of 180, 200 and 220°C for 3 hours. Density, equilibrium moisture content, mass loss, and impact bending of heat treated beech wood were determined. The differences between groups were tried to determine with ANOVA test. According to obtained data; it was determined that heat treatment affects the dynamic bending strength and equilibrium moisture content of the beech wood significantly decreased. 
Keywords: Heat treatment, beech wood, dynamic bending

Isıl İşlemin Kayın (Fagus orientalis L.) Odununun Şok Direnci Üzerine Etkilerinin İncelenmesi  
Bekir Cihad Bal,1 – Fatih Tuncay EFE2, 
Özet

Yüksek sıcaklıkla belirli sürelerde muamele edilen metal, cam, seramik gibi malzemelerin teknolojik özelliklerinde bazı değişmeler meydana gelmektedir. Metaller sertleşmekte, camın kırılganlığı farklılaşmakta ve seramik daha sert bir malzemeye dönüşmektedir. Benzer bir durum odun için de geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda muamele edilen odunun fiziksel ve mekanik özelliklerinde değişimler meydana gelmektedir. Bazı fiziksel özellikleri kullanım açısından yararlı olabilecek şekilde değişmektedir. Daha az genişleme-daralma göstermekte ve denge rutubeti yüzdesi azalmaktadır. Ancak, mekanik özellikleri ise belli miktarda azalma göstermektedir. Özellikle şok direnci oldukça azalmaktadır. Bu azalma, ağaç türünden ağaç türüne değişmektedir. Bu çalışmada, kayın odunu 180, 200 ve 220°C sıcaklıklarda yaklaşık 3 saat süre ile muamele edilmiştir. Isıl işlem görmüş kayın odunu örneklerinin, yoğunluk, denge rutubeti, ağırlık kaybı ve şok direnci tespit edilmiştir. Gruplar arasındaki farklar ANOVA testi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilere göre; ısıl işlemin, kayın odunun şok direncini ve denge rutubeti miktarını önemli seviyede azalttığı belirlenmiştir.  
Anahtar kelimeler: Isıl işlem, kayın odunu, şok direnci