BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME GENEL YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Gümüşbaş Yaykın N., CENGİZ C., SERBES Ş.

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.979-984

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Manisa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.979-984
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Measurement and evaluation is one of the critical element in a curriculum program and also for Physical Education (PE) lesson. It is crucial like the other subejcts in the school system. Therefore, purpose of the study is to provide validity and relaibility of Measurement and Evaluation Common Competency Perception (MECCP) scale (Nartgün, 2008) for in-service PE teachers (n=878). For the construct validity Exploratory Factor Analyses (EFA) and Confirmatory Factor Analyses was conducted. According to the results, three factor MECCP scale (basic concepts=6 items, measurement techniques=8 items, statistical nalyses and reporting=9 items) was provided with EFA (23 items in total) and total variance explained (65,46 %). After CFA; 3 factor structure was decreased to 15 items (basic concepts=4 items, measurement techniques=6 items, statistical nalyses and reporting=5 items) with LISREL (Schumacker ve Lomax, 2010) analyses. Findings indicated good fit indices χ2/sd=4.83, RMSEA=0.06, CFI=0.98, IFI=0.98 ve GFI=0.94 with LISREL analyses. In addition, Cronbach alpha scores were calculated as 0.79-0.87. For the reliability purpose test re-test was conducted and high values (Intraclass Correlation Coefficient, ICC=0.96) was found. In conclusion, measurement and evaluatıon common competency perceptıon scale was found to be valid and reliable for in-service physical education teachers.

Öğretim programlarının vazgeçilmez ve tamamlayıcı bir öğesi olan ölçme ve değerlendirme, eğitim sisteminde yer alan diğer tüm dersler gibi, genel eğitime hareketler yoluyla katkıda bulunan beden eğitimi dersi ve öğretmeni için de büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerin (BEÖ) ölçme değerlendirme genel yeterlik algısı (ÖDGYA) (Nartgün, 2008) ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Yapı geçerliği Keşfedici Faktör Analizi (KFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile incelenmiştir (n=878). Elde edilen verilere göre ÖDGYA ölçeği 3 alt boyut (temel kavramlar=6 madde, ölçme teknikleri=8 madde, istatiksel çözümleme ve raporlaştırma=9 madde) ve toplam 23 maddeye indirgenmiştir. Açıklanan varyansın (%61,29) olduğu görülmüştür. DFA’ya göre ise 3 alt boyut (temel kavramlar=4 madde, ölçme teknikleri=6 madde, istatiksel çözümleme ve raporlaştırma=5 madde) toplam 15 madde olduğu LISREL (Schumacker ve Lomax, 2010) analizi sonucunda ortaya çıkmıştır. Uyum indekslerine bakıldığında χ2/sd=4.83, RMSEA=0.066, CFI=0.98, IFI=0.98 ve GFI=0.94 iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, iç tutarlılık için yapılan analiz sonucunda cronbach alpha değerleri .79 ile .87 arasında olduğu hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla yapılan test tekrar testi sonuçları da (Intraclass Correlation Coefficient, ICC=0.96) yüksek çıkmıştır. Elde edilen bulgulara göre, çalışan BEÖ ölçme değerlendirme genel yeterlik algısı ölçeği geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.