EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INDIVIDUAL HYGIENE BEHAVIORS OF DINING HALL EMPLOYEES AND COVID-19 AWARENESS


Creative Commons License

Dalyan O., Dalyan H., Pişkin M.

II.INTERNATIONAL HYGIENE CONFERENCE, Ankara, Turkey, 24 August 2022, vol.1, pp.2-3

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2-3
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Today, many workplaces meet the meals of their employees from their own dining halls. Various studies have

been carried out in various sectors for the COVID-19 outbreak. However, there are very few COVID-19

studies on the workplace dining hall and kitchen sections, which are seen as relatively less dangerous than

other departments.

In this study, a research study was carried out by using the Hygiene Behavior Scale (26 items) and the COVID-

19 Awareness Scale (21 items) with all of the personnel (N=84) working in the cafeteria section of the

company operating in the construction sector in Çanakkale. The factors of the scales were determined and the

correlation between the factors was examined. In addition, the personal hygiene behaviors of the personnel

working in the cafeteria department and the change of COVID-19 awareness according to demographic

characteristics were examined. Survey data were analyzed with SPSS 24.0 program.

2

When the results of the analysis were examined, no significant difference could be detected between both

questionnaire expressions and sub-factors and the demographic characteristics of the participants (gender,

marital status, age, professional experience and duty).

According to the Hygiene Behaviors Determination Scale analysis results, the expression with the highest

average is "I pay attention to the ventilation of the offices during tea breaks" (X̅ = 4.38), while the expression

with the lowest average is "I always clean the tables with a clean cloth or wet wipes before I sit in the cafeteria"

(X̅ = 2.28).

According to the COVID-19 Awareness Scale analysis results, the expression with the highest average is "The

most effective method preferred for hand hygiene is to wash hands thoroughly with soap for about 20 seconds"

(X̅ = 4.28), while the expression with the lowest average is "In closed areas (AVM, I pay attention to physical

distance with people in crowded places (school, etc.)" (X̅ = 2.03).

According to the results of Pearson Correlation analysis, a high, positive and significant relationship was

found between the mean of the Hygiene Behaviors Determination Scale and the mean of the COVID-19

Awareness Scale.

With the information to be obtained as a result of the study, it will be possible to determine which subjects

should be given priority to the personnel working in the food sector, especially in the prevention of COVID- 19 and similar epidemic diseases.

Günümüzde birçok işyeri çalışanlarının yemeklerini kendi bünyesinde yer alan yemekhanelerden

karşılamaktadır. Çeşitli sektörlerde COVID-19 salgını için çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak

tehlikesi nispeten diğere bölümlere göre daha az olarak görülen işyeri yemekhane ve mutfak bölümleri üzerine

COVID-19 çalışmaları son derece azdır.

Bu çalışmada, Çanakkale ilinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmanın yemekhane bölümünde görevli

personellerin tamamı (N=84) ile Hijyen Davranışlarını Belirleme Ölçeği (26 madde) ile COVID-19

Farkındalık Ölçeği (21 madde) kullanılarak araştırma çalışması gerçekleştirilmiştir. Ölçeklerin faktörleri

belirlenerek faktörler arasındaki korelasyon incelenmiştir. Ayrıca yemekhane bölümünde görevli

personellerin kişisel hijyen davranışları ve COVID-19 farkındalıklarının demografik özelliklere göre değişimi

incelenmiştir. Anket verileri SPSS 24.0 programı ile analiz edilmiştir.

Analiz sonuçları incelendiğinde, her iki anket ifadeleri ve alt faktörler ile katılımcıların demografik özellikleri

(cinsiyet, medeni durum, yaş, mesleki tecrübe ve görevi) arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.

Hijyen Davranışlarını Belirleme Ölçeği analiz sonuçlarına göre en yüksek ortalamaya sahip ifade, "Çay

molalarında ofislerin havalandırılmasına dikkat ederim" (X̅ = 4.38), en düşük ortalamaya sahip ifade ise "

İşyerinde lokale oturmadan önce masaları temiz bir bez veya ıslak mendille mutlaka temizlerim" (X̅ = 2,28)

dır.

COVID-19 Farkındalık Ölçeği analiz sonuçlarına göre en yüksek ortalamaya sahip ifade, "El hijyeni için tercih

edilen en etkin yöntem, yaklaşık 20 saniye elleri sabunla iyice yıkamaktır" (X̅ = 4.28), en düşük ortalamaya

sahip ifade ise " Kapalı alanlarda (AVM, okul, vb.) kalabalık yerlerde insanlarla fiziksel mesafeye dikkat

ederim" (X̅ = 2,03) dır.

Pearson Korelasyonu analiz sonuçlarına göre, Hijyen Davranışlarını Belirleme Ölçeği ortalaması ile COVID-

19 Farkındalık Ölçeği ortalaması arasında yüksek düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Çalışma sonucunda elde edilecek bilgiler ile COVID-19 ve benzeri salgın hastalıkların engellenmesinde

özellikle gıda sektöründe görevli personellerin hangi konularına öncelike verilmesi gerektiği

belirlenebilecektir.