ARSHILE GORKY’S ART IN THE CONTEXT OF ART AND IDENTITY


Creative Commons License

Doğan S.

4. International Başkent Congress on Physical, Social and Health Sciences , Ankara, Turkey, 26 - 27 February 2022, pp.321-330

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.321-330
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Art is not only a form of action where colors, shapes are put together, but also a place where the pieces that make up the artist's identity are assembled, interpreted and rebuilt. Arshile Gorky, one of the most important representatives of the 20 st century American abstract art, is seen as one of the most concrete examples of the interaction between art and identity in both its art and intellectual life. His works are defined as cultural origins that make up his own identity and the original units of the modernist style of the era. They also appear as a product of the interaction between each other of both cultures that east and west and are shaped by a tendency to figure out both elements. Gorky's arrival to a unique vision began with his own identity being directed toward the roots. This process has been the result of a struggle between art and identity and a difficult struggle. Gorky's quest for art is also a quest for identity while his work is a unique reflection of this quest.

 

In this study which deals with the relationship of art and identity, the subject of examining the decisive role and effects of the artist's cultural identity on the work was conducted. Arshile Gorky who was addressed for this purpose, is preferred because of created a certain complication with the original content of the matter. In this context, Arshile Gorky's works were tried to be resolved in a chronological order and analyzed in the context of the artistic relationship. In the analysis of Gorky’s works, it was also seen that the creation of an artwork was not just a search for plastic but also an identity search that was accompanied by the search. It was also concluded that art and identity are an inseparable one that complements each other, in addition to this; an artist cannot be independent of his own life story and cultural identity.

Sanat sadece renklerin, biçimlerin bir araya getirildiği bir eylem biçimi değil aynı zamanda sanatçının öz kimliğini oluşturan parçaların bir araya getirildiği, yorumlandığı ve yeniden inşa edildiği bir alandır. 20. yüzyıl Amerikan soyut sanatının en önemli temsilcilerinden biri olan Arshile Gorky gerek sanatında gerekse entelektüel yaşamında sanat ve kimlik arasındaki etkileşimin en somut örneklerinden biri olarak görülür.  Eserleri kendi kimliğini oluşturan kültürel kökenler ile dönemin modernist üslubunun özgün bireşimleri olarak tanımlanır. Ayrıca bu eserler doğu ve batı olmak üzere her iki kültürün birbiri arasındaki etkileşimin bir ürünü olarak ortaya çıkar ve her iki unsuru kapsayan bir figürasyon eğilimiyle biçimlenir. Gorky’nin özgün bir vizyona ulaşması kendi kimliğini oluşturan köklere yönelmesi ile başlamıştır. Bu süreç sanat ile kimlik arasında yaşanan bocalama ve zorlu bir mücadelenin sonucu olarak gerçekleşmiştir. Gorky’nin sanat arayışı aynı zamanda bir kimlik arayışıdır, eserleri ise bu arayışın özgün bir yansımasıdır.

 

Sanat ve kimlik ilişkisinin ele alındığı bu çalışmada, sanatçının kültürel kimliğinin eser üzerindeki belirleyici rolü ve etkileri inceleme konusu yapılmıştır. Bu amaca uygun olarak ele alınan Arshile Gorky konunun özgün içeriğiyle belli bir bütünlük oluşturmuş ve bu yüzden tercih edilmiştir. Bu kapsamda Arshile Gorky’nin eserleri kronolojik bir sıralamayla çözümlenmeye çalışılmış, sanatçı-yapıt ilişkisi bağlamında irdelenmiştir. Gorky’nin eserlerine yönelik yapılan analizlerde bir sanat eserinin yaratılma sürecinin sadece plastik anlamda bir arayış olmadığı bu arayışa kimlik arayışının da eşlik ettiği görülmüştür. Ayrıca bir eserin sanatçının öz yaşam öyküsünden ve kültürel kimliğinden bağımsız kalamayacağı, sanat ve kimliğin birbirini tamamlayan ayrılmaz bir bütün olduğu sonucuna ulaşılmıştır.